Skip til primært indhold

Evaluering af et nyt koncept for lægemiddelhåndtering

På det nye OUH bliver der ikke medicinrum på de kliniske afdelinger. I stedet skal en stor del af medicin, der ikke er klar til brug, leveres til afdelingerne af Farmaservice, en decentral enhed bemandet med apoteksuddannet personale.

PROJEKTPERIODE

Start: august 2023
Slut: november 2023

Målet var, at arbejdsgangene skal være generiske, men det kan være svært at ensrette, da klinikernes arbejdsgange og opmærksomhedspunkter i forhold til patienternes medicin blandt andet afhænger af speciale og afdelingernes funktioner.

MÅL

Formålet med evalueringen var at undersøge de kliniske afdelingers oplevelser med den nye arbejdsgang og at undersøge potentielle differentieringer i afdelingernes behov.

Ved hjælp af deltagerobservation med sygeplejersker, jordemødre, læger og farmakonomer samt semistrukturerede interviews med ledelser på de kliniske afsnit blev der genereret viden om, hvad den nye arbejdsdeling med Farmaservice betød for sygeplejesker, jordemødre, læger og ledelser på henholdsvis Geriatrisk og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, herunder D6-afsnittet og Graviditet og Barsel på Gynækologisk, og for farmakonomer i Farmaservice.

RESULTATER

De involverede afdelinger roste Farmaservice for deres imødekommenhed, gode kontakt og vilje til at få arbejdsdelingen til at passe bedst muligt med afsnittenes behov inden for de rammer, der er for etableringen af det nye lægemiddelkoncept på OUH.

På Geriatrisk Afdeling oplevede man arbejdsdelingen med Farmaservice som meningsfuld og en stor aflastning. Sygeplejerskerne oplevede at spare meget tid, når de ikke skal dispensere medicin, især da afdelingens patienter er kendetegnet ved at have mange konkurrerende sygdomme, der behandles med en hel del medicin.

Graviditet og Barsel på Gynækologisk Obestetrisk Afdeling er en akutafdeling, hvor medicin skal gives jævnt over døgnets 24 timer. Overgangen fra Farmaservices åbningstid til lukketid førte i evalueringsperioden til dobbeltdoseringer og risiko for utilsigtede hændelser. De forskellige dispenseringsformer, medicinen blev leveret i, betød et manglende overblik for sygeplejerskerne og jordemødrene og dermed bekymring for patientsikkerheden. Dette var også erfaringen på Gynækologisk Obstetrisk afdeling, D6. I et tidligere projekt i Region Hovedstaden fandt man ligeledes, at døgndosering på en akutafdelingen ikke fungerede hensigtsmæssigt, idet der var mange ændringer i medicin henover døgnet.

På det kirurgiske afsnit D6 på Gynækologisk Obestrisk Afdeling var de overordnet tilfredse med den nye arbejdsgang. De oplevede dog, at konceptet først vil passe helt til deres drift, når Farmaservice har døgnåbent. Vekslen mellem at få hjælp af Farmaservice og selv at skulle have kompetencerne til at udføre opgaverne i lukketiderne udfordrede sygeplejerskerne. Sygeplejerskernes funktioner omhandlede ikke alene medicindispenseringen, men også opmærksomhed på overholdelse af afsnittes procedurer og på hvad patienterne kunne tåle, hvilket Farmaservice ikke havde indsigt i.

Farmakonomerne oplevede, at der manglede kontinuitet i deres arbejde i Farmaservice. Flertallet af dem beskrev arbejdet som ensformigt og automatiseret, hvilket på længere sigt kan medføre rekrutteringsudfordringer. Dertil var der et stort koordineringsarbejde mellem Farmaservice og de kliniske afdelinger, idet farmakonomernes arbejde som hovedregel ikke sker i de kliniske afsnit. Dette betyder blandt andet mange telefonopkald, der for mange var en afbrydelse i deres dispenseringsarbejde.

PARTNERE

Projektet blev udført i samarbejde med Geriatrisk Afdeling, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling og Farmaservice på Odense Universitetshospital.

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, postdoc

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
APPFWU01V