Skip til primært indhold

Mental sundhed hos forældre til børn med kræft

Når et barn rammes af kræft, er forældrene i langt de fleste tilfælde dem, der har afgørende betydning for håndtering af sygdommen i familien og hos barnet. Dette i et tæt og langvarigt samarbejde med de sundhedsprofessionelle, som tager sig af behandlingen og plejen.

PROJEKTPERIODE

Start: 15. august 2021
Slut: 14. august 2024

I sådanne akutte, komplekse og langvarige sygdomsforløb, som kræftforløb typisk er, vil familierne opleve en stor belastning fysisk, psykisk og socialt. Familielivet er udfordret og ligeledes er livskvaliteten.

Forskning viser, at forældre til kræftsyge børn kan opleve udbrændthed (compassion fatigue), fordi de over en længere periode skal håndtere et akut og kritisk sygt barn foruden hverdagens andre forpligtelser. Dog viser tidligere undersøgelser, at kognitiv adfærdsterapi kan mindske smerteoplevelsen hos det syge barn og forbedre forældrenes mentale sundhedstilstand.

Endvidere er det velkendt, at også sundhedsprofessionelle inden for kræftområdet kan opleve compassion fatigue. Dog efterspørges i forskningssammenhænge viden omkring sammenhængen mellem sundhedsprofessionelles empatiske følsomhed og deres sårbarhed overfor compassion fatigue.

MÅL

Dette ph.d.-projekt har det overordnede formål at identificere behovene hos forældre til kræftsyge børn samt, i et samspil med brugerne, at udvikle en intervention, understøttet af sundhedsteknologi, der kan tilgodese forældrenes behov for egenomsorg. Projektet består af følgende tre faser:

Undersøgelse af forældrenes behov, når deres kræftramte barn gennemgår et aktivt behandlingsforløb. Dette gøres gennem observationer i afdelingen og individuelle interviews med forældrene. Derudover vil sygeplejersker og lægers perspektiv blive belyst i fokusgruppeinterviews. Data om compassion fatigue indsamles via spørgeskemaer hos både forældre, sygeplejersker og læger.
Design og udvikling af en intervention på baggrund af data fra første fase og fra workshops med brugerne (forældre, sygeplejersker, læger m.fl.). Interventionen skal understøtte de behov, der bliver identificeret.
Test og evaluering af interventionen ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder. Interventionen vil blive afprøvet på forældre, sygeplejersker og læger og vil blive evalueret efterfølgende for at måle effekten. Yderligere vil forældrene blive interviewet for at opnå viden om deres livskvalitet efter interventionen.
Data samles og genereres på børnekræftafdelingerne på universitetshospitalerne i henholdsvis Odense, Århus og Aalborg som led i det Vestdanske Pædiatri Samarbejde (VPS) inden for børneonkologien.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Camilla Littau Nielsen.

Hovedvejleder på projektet er professor Jane Clemensen.

Camilla Littau Nielsen

Camilla Littau Nielsen

Ph.d.-studerende, sygeplejerske

H.C. Andersen Børnehospital


(+45) 2750 2561
Jane Clemensen

Jane Clemensen

Forskningsleder, professor, sygeplejerske

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


(+45) 2434 2024
APPFWU02V