Skip til primært indhold

Bookplan/Cetrea Surgical

Odense Universitetshospital var som led i et pilotprojekt ved at indføre IT-systemerne BookPlan/Cetrea Surgical på to udvalgte afdelinger med operationsstuer på sygehuset.

PROJEKTPERIODE

Start: efterår 2013
Slut:  2014

Løsningen var et booking og koordinationssystem til sygehusvæsenet, rummende et centralt planlægningsmodul og en storskærmsløsning med løbende opdatering på patientflow.

MÅL

Målet var, at de to IT-løsninger ville give en bedre udnyttelse af operationsstuerne, herunder mindre tid anvendt på planlægning, replanlægning og telefonopkald. Et sms-system skulle mindske udeblivelser fra ambulante besøg. Øget samarbejde/koordination på tværs af de involverede parter i operationerne blev formodet at give bedre arbejdsmiljø for personalet. Overordnet set var håbet en bedre understøttelse af såvel langsigtet operationsplanlægning (BookPlan) som optimering af afviklingen af operationsprogrammet på dagen (Cetrea Surgical).

RESULTATER

Analyser af fokusgruppeinterviewene indikerede, at personalet overvejende var positivt stemte over for BP/CS, men der havde været store organisatoriske udfordringer, for eksempel integrationsudfordringer med de to IT-løsninger, hvor det var nødvendigt med ekstra uddannelsesaktiviteter. Systemerne var endnu ikke fuldt udrullet i begge afdelinger i slutningen af projektet, og både personale og ledelse kendte ikke systemernes fulde muligheder, hvilket vanskeliggjorde optimal udnyttelse. Visse arbejdsgange – operationsplanlægning og afvikling, indscanning af patienter – er blevet mere komplicerede og tidskrævende end tidligere.

EVALUERING

MTV’en byggede på en systematisk litteraturgennemgang af den foreliggende videnskabelige litteratur om elektroniske systemer til operationsplanlægning og koordinering, herunder BookPlan/Cetrea Surgical (BP/CS) og beskrev disse med særligt fokus på de kliniske, økonomiske og organisatoriske MTV-dimensioner.

PARTNERE

Projektet involverede Klinisk IT og Kirurgisk Afdeling A på Odense Universitetshospital.

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2979 6704
APPFWU01V