Skip til primært indhold

GERI-kufferten

GERI-kufferten er et værktøj udviklet til at styrke samarbejdet mellem specialister på hospitalet, praktiserende læge og hjemmeplejen, som tager sig af ældre borgere. GERI-kufferten hjælper hjemmeplejen og den praktiserende læge til tidlig indsats hos svækkede ældre, for at man kan undgå akutte indlæggelser.

PROJEKTPERIODE

Start: 2017
Slut: december 2019

Ved hjemmebesøg hos den ældre borger medbringer hjemmeplejens akutsygeplejerske en GERI-kuffert med udstyr til at foretage kliniske målinger. På den måde har akutsygeplejersken et bedre beslutningsgrundlag til at iværksætte behandling eller henvise borgeren til yderligere undersøgelse hos egen læge eller en såkaldt sub-akut vurdering på geriatrisk afdeling på sygehuset, inden en indlæggelse bliver nødvendig.

MÅL

GERI-kufferten og de mobile redskaber til kliniske målinger skulle skabe bedre mulighed for kommunikation mellem akutsygeplejerskerne i hjemmeplejen og egen læge på basis af konkrete helbredsmålinger og bidrage til et bedre samarbejde på tværs af sektorerne til gavn for de svage ældre borgere. Projektet skulle også teste en fælles IT-platform, hvor de kliniske målinger kunne lægges op og være tilgængelige via de elektroniske systemer hos både hjemmepleje, praktiserende læge og sygehuset.

Det overordnede håb for projektet var, at GERI-kufferten og den tidligere indsats hos borgerne ville bidrage til at undgå akutte indlæggelser af svage ældre borgere. Dette er en fordel for både borgeren, de pårørende og for kommunen, der sparer udgiften til indlæggelsen, og for sygehuset, hvor sengepladserne bliver færre. GERI-kufferten har altså potentiale til at blive en gevinst i livskvalitet for den enkelte og en økonomisk gevinst for samfundet.

RESULTATER

Samlet set deltog 1559 borgere i projektet. Medianalderen var 83 år; mænd udgjorde 43%. I projektperioden er der blevet taget en lang række kliniske prøver, blandt andet ca. 10.000 blodprøver til vurdering af væsketal, infektionstal og hæmoglobin-tal.

Den elektroniske platform kom ikke til at virke optimalt i løbet af projektet, da det ikke lykkedes at få den til at tale sammen med systemerne hos de deltagende kommuner og praktiserende læger. På trods af dette har projektet vist en lang række styrker, og GERI-kufferten er fortsat i drift.

Interviews med projektdeltagerne viste, at alle parter (akutsygeplejersker, borgere og praktiserende læger) er tilfredse med GERI-kufferten og undersøgelserne i eget hjem. Alle fire projektkommuner anvender fortsat løsningen, og flere kommuner er i gang med at implementere løsningen i deres akutteams.

Interviews med akutsygeplejerskerne viste, at projektets aktiviteter havde stor betydning på flere punkter:

  • Samarbejdet mellem akutfunktionerne og basispersonalet i hjemmeplejen (som er omkring borgerne i hverdagen), er blevet styrket ved det systematiske og øgede fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom. Det styrkede samarbejde har betydet, at SOSU-medarbejderne er styrket i deres faglige bevidsthed vedr. tidlige observationer og betydningen heraf for forebyggelse af akut indlæggelse. Desuden har det understøttet iværksættelsen af forebyggende indsatser for borgerne.
  • GERI-kufferten med dens udstyr og systematikken i helbredsmålinger, har styrket akutsygeplejerskernes faglige beslutningsgrundlag, hvilket har bidraget positivt til samarbejdet med de praktiserende læger.
  • Akutsygeplejerskerne oplever, at GERI-kufferten gør dem i stand til at sætte ind på et langt tidligere tidspunkt end tidligere, og det styrkede faglige beslutningsgrundlag gør, at de oplever, at de kan iværksætte indsatser, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser.

Også borgerne var tilfredse med det nye tiltag:

  • I alt gennemførte 63 borgere et interview med den kommunale tovholder, hvoraf 93 % var ‘i høj grad tilfreds’ med, at akutsygeplejersken undersøgte dem hjemme hos dem selv. Ligeledes gav næsten alle (98 %) udtryk for, at de følte sig trygge ved at blive undersøgt af akutsygeplejersken i eget hjem. På spørgsmålet om, hvorvidt de ville have foretrukket at blive tilset og undersøgt i egen læges konsultation, svarede 81 % ‘Nej’, 16 % ‘ved ikke’, mens kun 2 (3 %) foretrak konsultationen hos lægen. Eksempler på spontane borgerreaktioner var: “Har fået god behandling hele vejen igennem forløbet. Utroligt glad for at sygeplejersken kunne komme hjem til mig, når nu jeg havde svært ved at komme til lægen” og ”Hun var god til at forklare, hvad hun gjorde og hvorfor hun målte de tal, som hun gjorde. Så vidste jeg, hvad der skulle ske”.

Praktiserende læger var også tilfredse, omend mindre end halvdelen (n=49 ud af N=110 mulige) besvarede et kort spørgeskema: Mens 96 % af de adspurgte selv havde taget initiativ til at bede akutsygeplejersken at køre ud til en patient og vurdere den kliniske situation, så fandt 82 %, at GERI-kufferten var en hjælp. Ca. 2/3 (67 %) mente, at GERI-kufferten havde bidraget til, at de indlagde færre patienter.

EVALUERING

Sundhedsstyrelsens evaluering af GERI-kufferten er offentliggjort og konkluderer bl.a., at GERI-kufferten i nogen udstrækning er implementeret og kan give en tættere relation mellem sygehus og kommuner og til dels til almen praksis.

Evalueringen af GERI-kufferten blev gennemført ud fra et tværgående evalueringsdesign for de elleve forskellige projekter i satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”, og derfor er der afsat midler til en tilpasset evaluering af GERI-kufferten baseret på MAST-modellen. Den ekstra evaluering finansieres af DÆMP-midler (national pulje, der skal løfte indsatsen for Den Ældre Medicinske Patient).

DÆMP-midlerne finansierede desuden en yderligere udrulning af GERI-kufferten i de resterende fynske kommuner og etableringen af et digitalt forum til vidensdeling. Denne udvidelse af projektet løb frem til udgangen af 2022.

GERI-kufferten var en videreførelse af projektet PAATH og fortsatte fra 2021-2022 udrulningen på resten af Fyn, ligesom der blev etableret et online forum til vidensdeling mellem kommunerne.

Læs Sundhedsstyrelsens evaluering af GERI-kufferten og de andre projekter i SATS-puljen “Styrket sammenhæng for de svageste ældre”.

PARTNERE

GERI-kufferten blev testet i Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Svendborg Kommune.

Professor Karen Andersen-Ranberg fra Geriatrisk Afdeling G på Odense Universitetshospital er ideperson bag og tovholder på projektet.

FINANSIERING

Projektperioden 2017-2019 blev finansieret af Satspuljemidler.

Den ekstra evaluering blev finansieret af DÆMP-midler (national pulje, der skal løfte indsatsen for Den Ældre Medicinske Patient). DÆMP-midlerne har finansierede desuden en yderligere udrulning af GERI-kufferten i de resterende fynske kommuner.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, postdoc

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
Lise Kvistgaard Jensen

Lise Kvistgaard Jensen

MTV-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7930
APPFWU01V