Skip til primært indhold

Beslutningsstøtte til patienter med brud på håndleddet

Brud på håndleddet er én af de hyppigste frakturer blandt voksne. Behovet for genoptræning efter operation afgøres oftest af sundhedsprofessionelle baseret på håndleddets bevægelighed og smerter. Alligevel oplever 45% af de patienter, som ikke tilbydes genoptræning, nedsat funktionsevne herunder problemer med at udføre hverdagsaktiviteter.

PROJEKTPERIODE

Start: oktober 2021
Slut: september 2027

Beslutningsstøtteværktøjer kan forberede patienter til fælles beslutningstagen, så patienternes værdier, præferencer og ressourcer bliver vigtige parametre for beslutningen om genoptræningsindsatsen, fx superviseret genoptræning eller selvtræning.

MÅL

Formålet med projektet er at udvikle, teste og evaluere et webbaseret værktøj til beslutningsstøtte. Beslutningsstøtteværktøjet skal forberede patienter til ved fælles beslutningstagen med sundhedsprofessionelle at tage den bedste beslutning om genoptræning efter operation for brud på håndleddet.

Studie 1: Et scoping review (kortlægning af eksisterende løsninger) afdækker faktorer (fx alder, type af brud) undersøgt indtil 6 uger efter operationen, som påvirker patienternes funktionsevne 3 måneder og derefter.

Studie 2: I dette studie udvikles beslutningsstøtteværktøjet under workshops med patienter, sundhedsprofessionelle og software-udviklere. Indholdet i beslutningsstøtteværktøjet vil tage udgangspunkt i resultater fra studie 1 samt patienters og sundhedsprofessionelles informationsbehov undersøgt i litteraturen og gennem interviews. Patienter og sundhedsprofessionelle vil teste beslutningsstøtteværktøjet med henblik på, at det er nemt at bruge og indholdet nemt at forstå.

Studie 3: Et multiple case-studie evaluerer beslutningsstøtteværktøjet ved at følge 15 patienter i et år efter brugen af beslutningsstøtteværktøjet og deltagelse i fælles beslutningstagen. Data vil blive indsamlet via spørgeskemaer og interviews, som undersøger patienternes oplevelse af, om beslutningsstøtteværktøjet var meningsfuldt, og om valget af genoptræning påvirkede deres funktionsevne.

PARTNERE

Projektet er et ph.d.-projekt af Susanne Boel. Projektet er et deltidsstudie. Se Susannes publikationer på sdu.dk. Se Susannes profil på LinkedIn.

Projektet gennemføres på Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden og med inddragelse af hospitaler uden for hovedstadsområdet og softwareudviklere.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet støttes af Ergoterapeutforeningen.

Susanne Boel

Susanne Boel

Ph.d.-studerende, ergoterapeut

Klinisk Institut, Syddansk Universitet


(+45) 3867 3951
APPFWU02V