Skip til primært indhold

Evaluering af video i almen praksis

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi har færdiggjort evalueringen af et landsdækkende projekt om videokonsultationer i almen og speciallægepraksis.

Pilotprojektet er gennemført af MedCom, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og de fem regioner i 2019 med det formål at afprøve video i almen og speciallægepraksis til konsultationer med patienter og konferencer med samarbejdspartnere. I alt har 47 almene og 5 speciallægepraksisser deltaget i pilotprojektet. I pilotperioden (8 måneder) er der gennemført i alt 517 videokonsultationer og -konferencer fordelt på 40 aktive lægepraksisser. De resterende 12 praksisser havde for store tekniske problemer til at gennemføre videokonsultationer.

Evalueringens overordnede konklusion er, at de praktiserende læger ikke på nuværende tidspunkt vil anbefale videokonsultationer, det vil kræve mere velfungerende videoløsning end den, der er testet i projektet.

Derudover fremlægger evalueringen følgende:

  • Det er en forudsætning for en god videosamtale, at patient og læge kender hinanden i forvejen og har udviklet en relation.
  • Videokonsultationer er uegnede til sygdomme, der kræver objektiv undersøgelse, patienter som har behov for målinger eller prøver og patienter med meget komplekse problemstillinger eller som ikke er kognitivt velfungerende.
  • Mangel på nærhed og kontakt med patienten udgjorde ikke et problem i de tilfælde, hvor det var lykkedes at afholde videokonsultationer.
  • Lægerne er uenige om tidsforbruget ved videokonsultation, idet nogle mener, de bruger mere tid, nogle oplever samme tidsforbrug, mens andre igen mener, at videokonsultation kan spare tid.

Generelt ønsker både læger og patienter mulighed for at anvende videokonsultation, men teknologien skal fungere og være lettere anvendelig, før det bliver almindelig praksis. Projektet har været præget af forsinkelser og tekniske udfordringer, og lægerne har haft kortere tid til at afprøve video end planlagt. Derfor er antallet af videokonsultationer og -konferencer lavere end forventet, og lægernes erfaring dermed begrænset. Men projektet har ikke været forgæves, siger projektleder for evalueringen Anne Mette Ølholm til Dagens Medicin:

"Vi kan bruge resultaterne til at spore os ind på, præcis hvad vi skal undersøge nærmere i fremtidige projekter. Det vil være centralt at undersøge kvaliteten og patientsikkerheden nærmere, så vi kan sikre, at den digitale konsultationsform ikke er et dårligere tilbud end den almindelige konsultation," siger hun.

Siden pilotprojektet blev gennemført er Danmark blevet ramt af covid-19, hvilket har medført lynimplementering af videokonsultationer hos mange lægepraksisser, og mange læger har derfor fået mere erfaring med teknikken. Anne Mette Ølholm afslutter:

"Finansieringen af vores pilotprojekt var lille, så jeg håber, at corona-udbruddet gør, at flere virksomheder, institutioner og forskningsinstitutter investerer flere penge i at forske på området, så vi kan blive skarpe på, for hvem og hvordan video egner sig."

Læs hele rapporten hos Medcom.

Læs Dagens Medicins artikel om rapporten.

APPFWU02V