Skip til primært indhold

Evaluering af video i almen praksis

Muligheden for videokonferencer i almen praksis eksisterer i dag langt fra i alle praksisser, og de praksisser, som har videokonferenceudstyr, anvender det oftest til tolkning af samtaler.

PROJEKTPERIODE

Start: Juni 2019
Slut: Marts 2020
(Evalueringen fandt sted i denne periode.
Selve projektet varede fra december 2018
til marts 2020).

Det har længe været et ønske fra regionerne at få en fælles løsning til videokonsultationer til almen praksis, og formålet med projektet var derfor at afprøve MedComs videoklient (Pexip) på en række områder inden for almen lægepraksis, fx til videokonsultation med patienter eller til videokonferencer med kommuner, sygehuse eller plejehjem.

MÅL

Evalueringen skulle opsamle erfaringerne med brug af video i almen praksis blandt både praktiserende læger, patienter og øvrige samarbejdspartnere. Evalueringen skulle desuden indsamle informationer, som kunne danne grundlag for udformning af en fremtidig business case.

Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de patienter, som i projektperioden afprøvede videokonsultation med deres læge, og der blev afholdt i alt fem gruppeinterviews med praktiserende læger.

RESULTATER

Evalueringens overordnede konklusion var, at de praktiserende læger ikke på daværende tidspunkt ville anbefale videokonsultationer, da det ville kræve mere velfungerende videoløsning end den, der blev testet i projektet.

Derudover fremlæggede evalueringen følgende:

  • Det er en forudsætning for en god videosamtale, at patient og læge kender hinanden i forvejen og har udviklet en relation.
  • Videokonsultationer er uegnede til sygdomme, der kræver objektiv undersøgelse, patienter som har behov for målinger eller prøver og patienter med meget komplekse problemstillinger eller som ikke er kognitivt velfungerende.
  • Mangel på nærhed og kontakt med patienten udgjorde ikke et problem i de tilfælde, hvor det var lykkedes at afholde videokonsultationer.
  • Lægerne er uenige om tidsforbruget ved videokonsultation, idet nogle mener, de bruger mere tid, nogle oplever samme tidsforbrug, mens andre igen mener, at videokonsultation kan spare tid.

Generelt ønskede både læger og patienter mulighed for at anvende videokonsultation, men teknologien skal fungere og være lettere anvendelig, før det ville blive almindelig praksis.

OPFØLGNING

Da corona-pandemien ramte verden kort tid efter evalueringen af projektet, viste det i høj grad sin værdi på trods af den kritik af løsningen, som lægerne involveret i projektet havde givet udtryk for.

Takket være pilotprojektet og tilbagemeldingerne fra evalueringen, kunne app’en MinLæge – skabt til videokonsultationer mellem borger og læge – hurtigt tilpasses og opgraderes til en national udrulning, da landet blev ramt af pandemien og den efterfølgende nedlukning.

PARTNERE

Partnere på projektet var Danske Regioner, MedCom og Praktiserende Lægers Organisation.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev udført med midler fra MedCom.

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Evalueringsansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
APPFWU02V