Skip til primært indhold

PREM på OUH

For at kunne forbedre den patientoplevede kvalitet har de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH) brug for aktuelle data om patienternes oplevelse af de enkelte behandlingstilbud. Disse data skal kunne anvendes – uden forsinkelse – af de kliniske afdelinger, så de kan tilpasse deres behandlingstilbud til patienternes behov.

PROJEKTPERIODE

Start: august 2020
Slut: februar 2021

MÅL

Projektet havde til formål at afprøve spørgeskemaer til at indsamle information om patienternes oplevelser (PREM = Patient Reported Experience Measures) for at kunne levere aktuelle data, der skulle understøtte afdelingerne i at forbedre kvaliteten af behandlingen.

Projektet adskilte sig fra den årlige LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) og månedlige LUP-Light ved, at

  1. data blev indsamlet løbende og så tæt på patienternes behandling som muligt, hvilket gav mulighed for hurtigt at tilpasse behandlingen.
  2. løsningen blev “driftet” lokalt og var dermed mere smidig, fx i forhold til at ændre på spørgsmålene.

De to kliniske afdelinger Kirurgisk afdeling A og Nyremedicinsk afdeling Y indgik som pilotafdelinger i projektet. Deres patienter fik tilsendt et spørgeskema efter besøg på afdelingen, og afdelingsledelsen modtog ugentligt standardrapporter med opgørelser over patienternes besvarelser.

RESULTATER

Der er udarbejdet i alt fem afdelingsspecifikke spørgeskemaer og gennemført pilotafprøvninger i Kirurgisk afdeling A og Nyremedicinsk afdeling Y med dataindsamling i otte uger. I alt er 6.632 patienter blevet kontaktet og heraf har 2.426 besvaret spørgeskemaet (svarprocent = 37 %).

Pilotafdelingerne oplevede, at lokale PREM-data er både brugbare og værdifulde i deres kvalitetsarbejde. Pilotafdelingerne understreger, at de med LUP-resultaterne kan identificere hvor udfordringerne er, mens de lokale PREM-data i højere grad kan pege på relevante løsninger.

Pilotperioden på otte uger oplevedes af begge pilotafdelinger som for kort til at nå at få de lokale data indarbejdet som en del af den regelmæssige ledelsesopfølgning. Omstændighederne med covid-19 har generelt besværliggjort implementering af projektet i de to afdelinger.

Af forskellige årsager blev det valgt på OUH ikke at arbejde videre med PREM, men kun fokusere på den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) rent datamæssigt.

PARTNERE

Projektet blev udført i samarbejde med afdelingerne Klinisk IT, Økonomi og Planlægning, Nyremedicinsk Afd. Y og Kirurgisk Afd. A fra OUH.

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Evalueringsansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
APPFWU01V