Skip til primært indhold

Evaluering af “Ung med Diabetes”

Ifølge tal fra Det Nationale Diabetesregister var der i 2012 ca. 320.000 personer med diagnosen diabetes, hvoraf ca. 10 % har type 1 diabetes. Størstedelen af patienter med type 1 diabetes får diagnosen før de fylder 30 år.

PERIODE

Start: 1. september 2015
Slut: 31. juli 2017

Tallene fra 2012 viste desuden, at der på det tidspunkt var ca. 8.300 unge i alderen 10-29 år i Danmark med diabetes (primært type 1), og at tallet var stigende.

For unge med type 1 diabetes kan det være særligt udfordrende at opnå en god blodsukkerregulering. I ungdomsårene finder løsrivelsen fra forældrene sted, og den unge befinder sig i overgangen mellem at være barn, hvor forældrene har varetaget diabetesbehandlingen, til at være voksen, hvor de selv skal varetage behandlingen. Der manglede på daværende tidspunkt et let tilgængeligt hjælpemiddel til unge med diabetes, som kunne støtte den unge i overgangen fra barn til voksen.

MÅL

Fra 1. september 2015 til 31. juli 2017 afprøvede og evaluerede Diabetesambulatoriet, Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, en smartphone-applikation til unge med type 1 diabetes i projektet ”Ung med Diabetes – Test af en app til unge med diabetes”.

Undersøgelsens hovedformål var at efterprøve, hvorvidt 12-måneders tilgængelighed af ”Ung med Diabetes”-app’en kunne forbedre unges mestring af type 1 diabetes målt ved deres langtidsblodsukker (HbA1c). Derudover blev der inkluderet standardiserede spørgeskemaer om a) diabetesrelateret følelsesmæssig stress, b) oplevelse af egne diabeteskompetencer og c) oplevelse af støtte til autonomi fra sundhedsprofessionelle samt selvrapporterede mål for alvorlige hypoglykæmiske tilfælde (tilfælde med svært lavt blodsukker) og akutte diabetesrelaterede indlæggelser.

EVALUERING

Som grundlag for en national business case for udbredelse af ”Ung med Diabetes”-app’en blev der først udført en omkostningsanalyse, der analyserede app’ens etableringsudgifter samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Udgifterne i undersøgelsen viste sig at være relativt lave og skalerede direkte med antal inkluderede afdelinger (og hermed personale) samt antal involverede unge med type 1 diabetes. På denne måde kunne omkostningerne opskaleres til nationalt niveau ved antagelser om antal afdelinger og antal patienter. Samtidig blev der, for at identificere mulige økonomiske gevinster, undersøgt hvorvidt interventionsgruppen under de 12-måneders afprøvning af app’en havde et lavere diabetesrelateret forbrug af hospitalsydelser. Denne undersøgelse viste ingen signifikante forskelle imellem grupperne.

PARTNERE

Projektet var et samarbejde med Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital, Hillerød.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet blev finansieret af Digitaliseringsstyrelsen og Fonden for Velfærdsteknologi. ”Ung med Diabetes” blev desuden finansieret af Forskningspuljen, Nordsjællands Hospital samt Telemedicinsk Videnscenter, Region Hovedstaden. Projektet var forud for den randomiserede kontrollerede undersøgelse støttet af Telemedicinsk Videncenter, Region Hovedstaden, OPI-Puljen, Region Hovedstaden, Regionrådets pulje for særligt udsatte borgere, Fru Olga Bryde Nielsens Fond, Rosalie Petersens Fond og Forskningspuljen, Nordsjællands Hospital.

Lise Kvistgaard Jensen

Lise Kvistgaard Jensen

MTV-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7930
Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

MTV-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 5152 6692
Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

PRO-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2446 0772
APPFWU01V