VR Trainer

Det sygeplejefaglige personale på Afdeling for medicinske mave- tarmsygdomme, afdeling S på Odense Universitetshospital oplever, at de mangler tid, ressourcer og overskud til at give og modtage oplæring i en lang række sygeplejefaglige procedurer. Det skaber utryghed hos den enkelte, udfordrer patientsikkerheden og kan resultere i, at personalet ikke har den forventede faglighed.

Virtual reality har i andre brancher vist sig at være et godt redskab til at træne og simulere nye arbejdsgange, procedurer, systemer og teknologier for at øge læringsudbyttet og sikre en virkelighedsnær læringsoplevelse.

MÅL

Formålet med projektet var at teste og videreudvikle prototypen VR Trainer til virtuel simulering af en sondeanlæggelse i et praksis- og virkelighedsnært 3D-miljø, så den ville stemme helt præcist overens med den i forvejen meget nøje beskrevne procedure for sondeanlæggelse. Projektet skulle desuden teste, hvordan VR Trainer kan indgå som et supplement til uddannelse og opkvalificering af det sygeplejefaglige personale. Projektet skulle øge den faglige kvalitet samt have fokus på patientsikkerhed, tryghed og ensartethed ved anlæggelse af sonde.

Sygeplejersker med stor erfaring og forskellig teknologiforståelse skulle i testforløbe bidrage med uvurderlig viden for at sikre, at proceduren blev udført korrekt. De ville desuden bringe deres erfaringer med kommunikation og patientinvolvering i spil. Sygeplejen i Nordfyns Kommune og undervisere og studerende fra UCL ville i den sidste testfase kvalificere VR Trainer og komme med deres input til, hvordan prototypen yderligere kunne justeres for præcist at matche behovene for færdighedstræning i kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Brugeren af VR Trainer ville blive guidet gennem proceduren, så den udføres forsvarligt og korrekt ved hjælp af feedback fra speak og visuelle virkemidler. VR Trainer var udviklet med forankring i kendte mekanismer fra digital spiludvikling, hvor der benyttes elementer til at guide og belønne brugeren, når den ønskede brugeradfærd opnås. Med VR Trainer ville personalet kunne genopfriske og afprøve proceduren og kan fejle uden konsekvenser.

Ambitionen var, at VR Trainer fremadrettet skulle videreudvikles og udbygges med flere sygeplejefaglige arbejdsprocedurer.

RESULTATER

Evalueringen viste, at VR Trainer kan være nyttig for uerfarent personale og nyt personale, der kommer fra andre afdelinger eller sektorer. Personalet, der deltog i afprøvning og evaluering, mener, at øvelser i den virtuelle verden, inden man møder patienter, gør personalet mere parat og trygt ved opgaven. VR Trainer vurderes at kunne bidrage til mere sikre og ensartede procedurer.

Projektet VR Trainer har bidraget til viden om teknologiens modenhed og vurderes bedst egnet til træning af praktiske procedurer, der handler om at benytte udstyr, men mindre egnet til procedurer, der involverer patientkontakt, da den mangler taktile og kommunikative aspekter.

VR Trainer kan supplere øvrig undervisning og træning i praksis, men ikke erstatte andre dele af uddannelse og oplæring, fx sidemandsoplæring.

Efter projektets slutning har virksomheden og afdelingen fastholdt dialog og udvikling af løsningen, og Afd. S har i foråret 2022 indkøbt et sæt VR-udstyr, som de i dag bruger til at træne forskellige procedurer på afdelingen.

PARTNERE

, ,

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret med 1.011.584 kr. fra Syddansk OPI-pulje, der bestod af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra den Europæiske Regionalfond.

,

KONTAKT

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder | (+45) 2462 9727 | [email protected]