Skip til primært indhold

Digital Vision Krydser Sektorgrænser

I fremtiden kommer patienter til at bruge mindre tid på sygehuset, fordi antallet af sengepladser på landets sygehuse reduceres. Det betyder, at en del behandling og pleje rykkes tættere på patienternes hjem, og sygehus, almen praksis og kommuner vil i endnu højere grad være afhængige af hinanden og et smidigt samarbejde for at sikre sammenhængende patientforløb og smidige sektorovergange.

PROJEKTPERIODE

Start: 2022
Slut: 2024

MÅL

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve digitale løsninger, som understøtter samarbejdet mellem sygehus, kommuner og almen praksis for at understøtte det gode samarbejde og sikre smidige patientforløb.

Projektet tager udgangspunkt i patienter med hjertesygdom på Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus og Hjertemedicinsk Afdeling B på Odense Universitetshospital, men med en ambition om at bidrage med materiale, erfaringer og procedurer, der også kan anvendes i andre specialer og til andre patientgrupper.

De to pilotafdelinger har hver en række delprojekter, som skal understøtte implementeringen af nuværende teknologier samt afprøve nye teknologier eller nye måder at bruge kendte teknologier på. Nogle af de første projekter har bl.a. fokus på virtuel stuegang, hvor pårørende deltager i stuegang via video, på virtuelle sparringsfora på tværs af sektorer, integration af trådløs EKG (måling af hjertets aktivitet) og udvikling af et tværsektorielt koncept til at støtte patienter med begrænsede digitale kompetencer.

De konkrete delprojekter evalueres efterhånden som de færdiggøres, og for det samlede projekt laves følgeforskning.

Projektet tager afsæt i det tidligere innovations- og forskningsprojekt Digital Vision, som blev gennemført på OUH’s Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S.

Afdeling B

Videostuegang er deltagelse af pårørende under stuegang via video. På den måde kan de pårørende deltage og støtte den indlagte uden at skulle tage fri fra arbejde og brug tid på transport og parkering. Det gør det også muligt for de pårørende, der fysisk befinder sig langt væk fra sygehuset, at deltage og det er muligt at invitere flere, som kan være med uafhængigt af hvor de befinder sig.

VUK er en forkortelse for Virtuelle Udskrivelseskonferencer, hvor en indlagt patients hjemkommune deltager i en konference sammen med sygehuset, patienten selv og eventuelle pårørende. Formålet er at koordinere og forventningsafstemme udskrivelsessituationen og hvordan patient/borger kommer godt hjem.

Digital Vision har bidraget med implementering af videostuegang på afdeling B, hvor det især bruges meget på sengeafsnittet B3. Derudover har Digital Vision bidraget ved at understøtte brugen af VUK med blandt andet at sikre let tilgængelig teknisk understøttelse.

Begge dele foregår ved hjælp af en SMS-video løsning og introduktionen af denne har generelt været med til at sætte gang i fokus på video i afdelingen herunder i ambulatorierne.

Tværsektoriel sparring er regelmæssige virtuelle sparringsmøder mellem sygehus og kommune inklusiv konkrete cases og undervisning. Opgaven i Digital Vision var at bidrage til evaluering og implementering.

Efter evalueringen blev det besluttet at implementere til drift med brug af Sharepoint som platform til informationsudveksling i forhold til patientcases, dagsordener m.m. De endelige arbejdsgange der sikrer, at projektet gøres driftssikkert uafhængigt af enkelte ildsjæle er ved at falde på plads, men det har vist sig meget vanskeligt faktisk at lave gode, lavpraktiske arbejdsgange, der samtidige lever op til gældende lovkrav. Der bliver derfor fortsat et vist element af dobbeltarbejde.

Mit Sygehus er en app fra Region Syddanmark, hvor patienter kan have ”forløb” hos sygehuset, finde og læse forskellig information om fx behandling m.m. I Digital Vision er et delprojekt under opstart, hvor app’en og informationsmaterialerne heri bruges under indlæggelse som alternativ til de traditionelle papirs-informationspjecer for de patienter, hvor det er muligt og giver mening. Patienterne kan under indlæggelse få hjælp til at komme i gang med app’en, bl.a. af frivillige fra indsatsen App-guiderne med henblik på at patienterne kan få gavn af app’en i deres forløb efter indlæggelsen også.

Dette delprojekt indebærer et fokus på at få flere henvisninger til kommunernes tilbud om rygestop og afklarende samtaler. Der er i den forbindelse udviklet en softwarerobot, der gør proceduren langt lettere end hidtil og Digital Vision har især bidraget med implementeringsplan og implementering.

Digitalisering Arytmiklinik går ud på at omlægge de ambulatoriebesøg, hvor patienterne tidligere af en sygeplejerske fik påsat Pocket-EKG til at patienterne selv sætter udstyret på.

Digital Vision sikrer en praktisk udleveringsmetode af udstyret: En pakkeboks til medicinsk udstyr. Pakkeboksen vil stå i forhallen ca. 22 timer i døgnet og på et fast tidspunkt af en robot flyttes mellem forhal og afdeling med henblik på at blive fyldt op. Pakkeboksen i sig selv sparer sygeplejersker tid til udlevering og patienterne kan benytte en kort-tids p-plads frem for at skulle bruge lang tid på at parkere og komme helt ind. Derudover vil patienterne have mulighed for at komme næsten hele døgnet hvor de i dag fortrinsvis skal komme mellem 8 og 15. Ved at pakkeboksen flyttes af en robot, skal der heller ikke bruges tid på at flytte ting manuelt mellem afdeling og forhal.

Ud over afdeling B er også Børneafdelingen (afdeling H) en del af løsningen. Her er det i højere grad ad-hoc udstyr, der er brug for en praktisk løsning til. Hidtil har forældrene, der har skulle hente udstyr efter kl 15, skulle hente dette i Børnemodtagelsen og har måtte indregne tid til at finde parkering samt ventetid.

Pakkeboksen helt tæt på, hvor man kan se vejledning til brug

Både afdeling B og M/FAM

Telemedicin for Hjertesvigt er en løsning, hvor patienterne får en pakke med udstyr til hjemmemonitorering, herunder en vægt og et blodtryksapparat samt en tablet, hvorpå indberetningen af de målte resultater kan indberettes. Personalet på sygehuset kan se de data som patienten hjemmefra indberetter og kan kontakte patienten, hvis der ses afvigelser, som er nødvendige at handle på. Det er derfor muligt at identificere og handle på de målte data tidligere i udviklingen, end hvis patienten kun fik målt disse data ved besøg på sygehuset. Dermed kan denne løsning også understøtte, at patienterne inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, og skal samtidig reducere antallet af ambulante kontroller og på sigt være med til at nedbringe antallet af indlæggelser.

Løsningen er besluttet nationalt og implementeres i alle regioner. I Region Syddanmark foregår pilotafprøvningen i første omgang på afdeling B og M/FAM og implementeringsledelsen er derfor placeret i Digital Vision.

M/FAM

Fra 1. november har sygehusafdelingerne i Region Syddanmark 72 timers behandlingsansvar efter indlæggelser på mere end 24 timer, hvilket betyder at kommunale medarbejdere kan henvende sig direkte til udskrivende afdeling ved spørgsmål eller forværring. Forventningen er, baseret på erfaringer fra Region Hovedstaden, at de fleste henvendelser kan håndteres på telefon eller video og håbet er, at undgå unødvendige genindlæggelser.

I regi af Digital Vision er lavet et delprojekt med Nyborg Kommune, hvor det skal afsøges om telemedicin kan understøtte og kvalificere dialogen om patienten yderligere. Der anvendes et udstyr, der kan sende data som temperatur, billeder/videosekvenser, stetoskopering m.m. enten i realtid (mens begge parter er på video med hinanden) eller forskudt, så der laves dataoptagelser, som en læge efter aftale fx kan se lidt senere.

I en første pilotafprøvning er det intentionen at undersøge, hvorvidt udstyret lever op til det forventede og om det bidrager meningsfuldt til samarbejdet. Senere vil det være relevant at undersøge effekten på patientens forløb mere systematisk.

Den stigende digitalisering af bl.a. sundhedssektoren giver en stigende digital ulighed blandt borgere/patienter, hvor de uden tilstrækkelige digitale kompetencer generelt ikke kan få glæde af de telemedicinske tilbud, der findes. Indsatser over for disse patienter er i dag præget af tilfældighed, ildsjæle og ekstra-indsatser.

Dette delprojekt har derfor designet et koncept for, hvordan man på standardiseret vis i et samarbejde mellem sygehus og kommune, understøtter borgere/patienter uden tilstrækkelige egne digitale kompetencer i stadig at kunne deltage i virtuelle konsultationer og levere eventuelle målinger, og dermed styrke deres selv-monitorering af egen sundhed. Næste step er at afprøve konceptet i en pilotafprøvning.

Projektet foregår i et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og har modtaget støtte fra fonden Integrated Health and Care (iHAC).

Videostuegang er deltagelse af pårørende under stuegang via video. På den måde kan de pårørende deltage og støtte den indlagte uden at skulle tage fri fra arbejde og brug tid på transport og parkering. Det gør det også muligt for de pårørende, der fysisk befinder sig langt væk fra sygehuset, at deltage og det er muligt at invitere flere, som kan være med uafhængigt af hvor de befinder sig.

VUK er en forkortelse for Virtuelle Udskrivelseskonferencer, hvor en indlagt patients hjemkommune deltager i en konference sammen med sygehuset, patienten selv og eventuelle pårørende. Formålet er at koordinere og forventningsafstemme udskrivelsessituationen og hvordan patient/borger kommer godt hjem.

Digital Vision har bidraget med erfaringsoverlevering fra implementeringen på B.

I sundhedsklynge Fyn er det aftalt at sætte særligt fokus på, at også plejehjemsbeboere kan få virtuelle forløb i ambulatorierne. Plejehjemsbeboere kan have særlig stor gavn af at blive i vante rammer og undgå at bruge kræfter på transport og ventetid. Derudover kan det være en hjælp for både beboer, sygehus og plejehjem, at fast sundhedsfagligt personale fra plejehjemmet kan deltage, fortælle om tilstand og sikre koordinering af planen.

I regi af Digital Vision har der været afholdt møder med sygeplejersker, plejehjemsledere og ældrechefen i hhv. Ærø og Svendborg Kommune samt med plejehjemslederen for Friplejehjemmet Svendborg. Møderne har handlet om at gøre opmærksomme på denne mulighed og at understøtte plejehjemmene i dette med fx materiale og guides.

PARTNERE

Projektet er forankret på Medicinsk Afdeling M/FAM på OUH – Svendborg Sygehus og på Hjertemedicinsk Afdeling B på OUH.

CIMT er projektleder.

Marie Glent-Rolle

Marie Glent-Rolle

Innovationskonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2113 6516
Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
APPFWU02V