Skip til primært indhold

Digital Vision

Odense Universitetshospital (OUH) har i mange år arbejdet med innovation og digitalisering i forskelligt omfang og i forskellige tempi, men ingen steder kender vi udbyttet og mulige synergieffekter af en gennemgribende omstilling til digitale arbejdsgange.

PROJEKTPERIODE

Start: januar 2019
Slut: december 2021

Derfor havde hospitalet søsat forsknings- og innovationsprojektet Digital Vision. Digital Vision skulle sætte turbo på digitaliseringen på én afdeling for at kunne se synergieffekterne af en høj grad af digitalisering, hvor systemerne spiller sammen. Hidtil har innovation og digitalisering oftest taget udgangspunkt i den pågældende løsning, som rulles ud på mange afdelinger uden særlige hensyn til den afdelingsspecifikke kontekst og øvrige aktiviteter på afdelingen.

Afdelingens relationer og sammenhæng med andre afdelinger og primærsektoren blev afdækket og inddraget i projektet, fordi det ikke var tilstrækkeligt at være digital i én enkelt afdeling, hvis det krævede dobbelt administration, fordi ens samarbejdspartnere ikke var digitale.

MÅL

Målet med Digital Vision var at sikre glidende arbejdsgange, frigøre tid til patienterne og smidiggøre patientforløb på afdelingen. Digital Vision skulle forberede afdelingen til Nyt OUH (det nye supersygehus i Odense) – og skabe en model for en lignende omstilling af hospitalets andre afdelinger.

PROJEKTETS OPBYGNING

Da projektets ambitioner var meget omfattende, har der været flere faser undervejs. Første fase kortlagde afdelingens processer og arbejdsflow samt brugen af teknologi i både patientforløb og interne processer. Fokus var både at finde eksisterende IT-løsninger, der ikke blev udnyttet til fulde eller endda var skyld i problemer og irritation i hverdagen samt de områder, hvor nye digitale løsninger kunne hjælpe fx i forhold til samarbejde med andre afdelinger omkring patientflows.

Næste fase satte fokus på problemområderne og fik forbedret brugen af de eksisterende løsninger. Samtidig blev næste fase med afprøvning af helt nye systemer forberedt rundt om på afdelingens afsnit.

Fra foråret 2020 har projektet haft fuld fart på implementering af løsninger, der allerede var i gang andre steder på OUH samt afprøvning af nye digitale løsninger.

Sideløbende med implementering og afprøvning af de mange digitale løsninger, blev der løbende evalueret på de enkelte tiltag, og afslutningsvis blev der lavet en samlet evaluering af projektets effekt for afdelingens personale og patienter ved afslutning af projektet.

RESULTATER

Projektet har udført en række forbedringsprocesser vedrørende kendte teknologier og igangsat en stribe afprøvnings- og implementeringsindsatser omkring nye digitale løsninger. Klik på en titel nedenfor for at læse mere.

Første fase i Digital Vision gjorde det klart, at en stor barriere for digitale arbejdsgange er mangel på mobiltelefoner til medarbejderne. Dertil kommer, at mange medarbejdere føler, at mobiltelefoner “ses skævt til” af patienterne, og giver indtryk af, at man er optaget af private ting frem for arbejdsopgaver. Derfor har Digital Vision designet særlige covers til mobiltelefoner, som tydeligt signalerer, at der er tale om et arbejdsredskab. De nye covers blev implementeret i oktober 2019, hvor personalet på sengeafsnit S1 fik adgang til mobiltelefoner til brug med bl.a. Cetrea-systemet og MyMedCards-app’en, som giver nem adgang til relevante kliniske instrukser og vejledninger. 

I december 2019 fik endoskopiafsnittet også mobiltelefoner og adgang til de nye mobile systemer.

Cetrea-systemet og en af de tilhørende overbliksskærme har i en årrække været til stede på sengeafsnittet på afdelingen, men nytteværdien var lav, da skærmen hang uhensigtsmæssigt og ingen helt vidste, hvad den viste og hvorfor. 

Efter en proces omkring muligheder og ønsker til systemet, blev skærmen flyttet til et mere synligt sted, og der kom styr på indholdet og visningen på skærmen, så personalet får værdifuld information fra systemet. I dag giver Cetrea-skærmen således et værdifuldt overblik og sparer papirarbejdsgange bl.a. med at udfylde overblik over patienter og senge.

Processen og den nye begejstring for systemets muligheder blandt personalet, har ført til identifikation af flere flows/aktiviteter, der med fordel vil kunne implementeres i Cetrea, og der er allerede indkøbt flere skærme til ophæng rundt om på afdelingen, bl.a. i rummet til lægekonferencer, hos koordinatoren samt til patienterne, så de nemt kan se, hvilke medarbejdere der er på arbejde. Ved sidstnævnte mulighed kan spares en arbejdsgang med at opdatere det whiteboard, der ellers har vist overblikket over medarbejdere og dermed sikre mere tidstro information til de indlagte patienter.

Cetrea er nu også blevet tilgængeligt på de nye mobiltelefoner på afdelingen, så personalet har nem adgang til information også når de ikke er i nærheden af en af de store skærme eller har adgang til en computer.

I efteråret 2019 har afdelingen implementeret softwarerobotten Manatee, som er i brug mange steder på OUH. Foreløbig er der oprettet Manatee-flows til dokumentationsopgaver for lægerne på alle afdelingens afsnit, og efterfølgende skal der arbejdes på implementering af Manatee til andre personalegrupper på afdelingen.

Når patienter med kronisk inflammatorisk tarmlidelse indlægges på sengeafsnittet på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, skal de som en del af behandlingen have vejet og beskrevet deres udskillelser.
Siden januar 2020 har sengeafsnittet testet Measurelet Scale, der består af en vægt integreret med en tablet, så patienterne nu selv kan tage del i behandlingen. Det er både mere effektivt og mere behageligt end den hidtidige løsning, hvor patienten bar bækken med indhold fra toilettet til vejning i et andet lokale, og sygeplejersken efterfølgende skulle veje og beskrive bækkenets indhold. 

Læs mere om Measurelet her.

Du bestiller din mad, får en lille kaldebrik, og når den bipper eller lyser, kan du hente maden. Vi kender konceptet fra cafeteriaer og forlystelsesparker, og nu er noget lignende implementeret på Afd. S. 

Patienterne ved endoskopien får udleveret en brik ved ankomst, og fra sin smartphone kan sygeplejersken skrive besked til patienten, når stuen er klar. På den måde kan patienterne bevæge sig rundt i stedet for at stuve sig sammen i venteværelset, og sygeplejerskerne sparer tid, fordi de ikke behøver lede efter patienterne.

Læs mere om kaldebrikkerne her.

Projektet på sengeafsnittet tester virtual reality som et virkelighedsnært miljø til at træne sondeanlæggelse. I dag oplever personalet, at de mangler tid, ressourcer og overskud til at give og modtage oplæring i en række sygeplejefaglige procedurer. Det skaber utryghed, det udfordrer patientsikkerheden og kan resultere i, at personalet ikke har den forventede faglighed. 

Når man kan øve sig i et virtuelt 3D-miljø kan man genopfriske og afprøve sondeanlæggelse igen og igen og uden konsekvenser, hvis man begår fejl. Det giver tryghed for både sundhedspersonale og patienter.
Projektet er finansieret af EU som en del af OPI (Offentlig-Privat Innovation). Projektet slutter i 2021 og evalueres derefter. Det er et samarbejde mellem sengeafsnittet, UCL og Nordfyns Kommune.

Læs mere om projektet VR Trainer her.

Hurtig, nem og sikker overførsel af data fra hjemmemålinger via app’en Mit Sygehus til den nationale KIH-database vil øge muligheden for at blive behandlet i sit eget hjem og kvaliteten af den behandling, man modtager i hjemmet. 

Målingerne kan fx være temperatur eller puls målt med wearables, der er trådløst monitoreringsudstyr.

Projektet kan forbedre kvaliteten af virtuelle konsultationer, når de samtidig kan kombineres med objektive data. Det understøtter vores tilgang, hvor behandling ikke kun sker, når patienten kommer på OUH.

Projektet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet og afsluttes i 2021. Det er et samarbejde mellem HPN-klinikken og Medicinsk afdeling M/FAM Svendborg.

Læs mere om Sikker Sundhedsdata fra Patient til Personale her.

Patienter i behandling for kronisk inflammatorisk tarmlidelse skal regelmæssigt aflevere afføringsprøver enten på sygehuset eller med posten, og målinger foretages derefter i laboratoriet på sygehuset. 

Med Calprosmart hjemmetestkittet kan patienten selv udføre prøven derhjemme og aflæse prøvens værdier på en mobiltelefon. Projektet vil udvikle en sikker dataintegration, så målingerne via app’en Mit Sygehus kan overføres til den elektroniske patientjournal og derved spare patienterne for ubehaget og spildtiden ved at skulle aflevere afføringsprøve.

Projektet har fået 75.000 kr. fra OUH’s Innovationspulje og 100.000 kr. fra Beckettfonden.

Evaluering af projektet viste gode resultater, og patienterne var positive over at få mere fleksibilitet i deres liv med sygdommen. Der var dog behov for forbedringer af vejledningen, ligesom patienterne skal informeres bedre om, hvordan de skal forholde sig til prøvens resultater.

Læs mere om Calpro hjemmetestkit her.

Når der i dag går en alarm i det tekniske udstyr, ved sundhedspersonalet ikke, om det fx skyldes et drastisk faldende blodtryk eller blot, at udstyret er ved at løbe tør for strøm. Det stiller ofte sundhedspersonalet i svære dilemmaer, når de skal forlade en anden patient til fordel for en kritisk situation eller blot en teknisk fejl. 

Projektet på sengeafsnittet på Afd. S vil udvikle et digitalt værktøj, som ved hjælp af lyd kan differentiere mellem kliniske og tekniske alarmer, så sundhedspersonalet kan høre på lyden, om de skal reagere straks eller kan færdiggøre det, de er i gang med. På personalets smartphones vil det endvidere være muligt at se værdien, der har været årsag til alarmen. Alarmsystemet vil gøre det muligt at skrue ned for lyd og lys på udstyr på stuerne og derved give mere ro til patienter og pårørende.

Grib Alarmen har fået 350.000 kr. fra OUH’s Innovationspulje og gik i gang med test i september 2021.

Læs mere om projektet Grib Alarmen her.

Hvis man som patient har brug for hjælp, kan man trække i snoren ved sengen og vente på personalet. Personalet kender ikke årsagen til kaldet og må evt. afbryde igangværende opgaver for at undersøge årsagen. Det er en særlig udfordring på isolationsstuer, fx til covid-19, hvor personalet skal iføre sig værnemidler, før de kan gå ind på stuen og fx blive bedt om et glas æblejuice. Derefter skal de tage alle værnemidlerne af, hente juicen, iføre sig værnemidler igen og levere juicen. 

Med Digitalt Plejekald kan patienten lave specifikke kald via en tablet ved sengen og med det samme få besked om, at kaldet er blevet hørt. Det er især en fordel ved isolationsstuer, men vil også være en fordel på almindelige sengeafsnit, da det giver patienten større tryghed og personalet færre afbrydelser.

Digitalt plejekald har fået 246.000 kr. fra OUH’s Innovationspulje. Det er sat i gang på sengeafsnittet samt på Medicinsk Kardiologisk afdeling i Svendborg.

Læs mere om projektet Digitalt Plejekald her.

Projektet tager sidemandsoplæring til next level med virtual reality (VR). At færdes på en isolationsstue kræver, at man forstår smittespredning, men det kan være svært, når man ikke kan se bakterier og vira. Og i en travl hverdag er det desværre ikke altid, at procedurer udføres korrekt, hvilket gør det svært at lære korrekt adfærd fra kolleger. Med VR kan sundhedspersonalet se, hvordan de bærer smitten rundt på stuen, samt hvad de skal gøre for ikke at tage smitten med ud fra stuen. 

Den virtuelle oplæring skal gøre sundhedspersonalet trygge ved at passe smittespredende patienter og sikre, at procedurerne overholdes.

Læs mere om Den Virtuelle Isolationsstue her.

Appen MyMedCards er installeret på personalets smartphones og bruges bl.a. til kittelkort, intromateriale til nye kolleger og link til Infonet. 

Læs mere om det tidligere projekt App til Kittelkort her.

FINANSIERING

OUH havde afsat 4.500.000 kr. til projektet, og det blev forventet, at der skulle findes et tilsvarende beløb via eksterne fonde i løbet af projektets levetid til gennemførelse af delprojekter.

PARTNERE

  • Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH
  • Klinisk Udvikling – Innovation & MTV, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH
  • Klinisk IT, OUH
  • Økonomi og Planlægning, OUH

Digital Vision kørte på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på OUH i perioden 2019-2021, hvorefter det var forventet, at konceptet kunne opskaleres til andre afdelinger på OUH.

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2462 9727
Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, postdoc

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
APPFWU02V