GERI-kufferten

GERI-kufferten er et værktøj udviklet til at styrke samarbejdet mellem specialister på hospitalet, praktiserende læge og hjemmeplejen, som tager sig af ældre borgere. GERI-kufferten hjælper hjemmeplejen og den praktiserende læge til tidlig indsats hos svækkede ældre, for at man kan undgå akutte indlæggelser.

Ved hjemmebesøg hos den ældre borger medbringer hjemmeplejens akutsygeplejerske en GERI-kuffert med udstyr til at foretage kliniske målinger. På den måde har akutsygeplejersken et bedre beslutningsgrundlag til at iværksætte behandling eller henvise borgeren til yderligere undersøgelse hos egen læge eller en såkaldt sub-akut vurdering på geriatrisk afdeling på sygehuset, inden en indlæggelse bliver nødvendig.

MÅL

GERI-kufferten og de mobile redskaber til kliniske målinger skulle skabe bedre mulighed for kommunikation mellem akutsygeplejerskerne i hjemmeplejen og egen læge på basis af konkrete helbredsmålinger og bidrage til et bedre samarbejde på tværs af sektorerne til gavn for de svage ældre borgere. Projektet skulle også teste en fælles IT-platform, hvor de kliniske målinger kunne lægges op og være tilgængelige via de elektroniske systemer hos både hjemmepleje, praktiserende læge og sygehuset.

Det overordnede håb for projektet var, at GERI-kufferten og den tidligere indsats hos borgerne ville bidrage til at undgå akutte indlæggelser af svage ældre borgere. Dette er en fordel for både borgeren, de pårørende og for kommunen, der sparer udgiften til indlæggelsen, og for sygehuset, hvor sengepladserne bliver færre. GERI-kufferten har altså potentiale til at blive en gevinst i livskvalitet for den enkelte og en økonomisk gevinst for samfundet.

RESULTATER

Samlet set deltog 1559 borgere i projektet. Medianalderen var 83 år; mænd udgjorde 43%. I projektperioden er der blevet taget en lang række kliniske prøver, blandt andet ca. 10.000 blodprøver til vurdering af væsketal, infektionstal og hæmoglobin-tal.

Den elektroniske platform kom ikke til at virke optimalt i løbet af projektet, da det ikke lykkedes at få den til at tale sammen med systemerne hos de deltagende kommuner og praktiserende læger. På trods af dette har projektet vist en lang række styrker, og interviews med projektdeltagerne viste, at alle parter (akutsygeplejersker, borgere og praktiserende læger) var tilfredse med GERI-kufferten. Alle fire projektkommuner anvender fortsat løsningen, og efter projektets afslutning er udrulningen fortsat, så kufferten i dag er i brug i alle fynske kommuner.

Interviews med akutsygeplejerskerne viste, at projektets aktiviteter bl.a. betød, at:

  • samarbejdet mellem akutfunktionerne og den faste hjemmepleje er blevet styrket ved det systematiske og øgede fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom. Det styrkede samarbejde har også understøttet iværksættelsen af forebyggende indsatser for borgerne.
  • GERI-kufferten med dens udstyr og systematikken i helbredsmålinger har styrket akutsygeplejerskernes faglige beslutningsgrundlag, hvilket har bidraget positivt til samarbejdet med de praktiserende læger.
  • akutsygeplejerskerne kan sætte ind på et langt tidligere tidspunkt end tidligere, og med det styrkede faglige beslutningsgrundlag kan de iværksætte indsatser, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser.

Også borgerne var tilfredse med det nye tiltag. I alt gennemførte 63 borgere et interview med den kommunale tovholder, og af dem var 93 % i høj grad tilfreds med, at akutsygeplejersken undersøgte dem hjemme hos dem selv og næsten alle (98 %) følte sig trygge ved at blive undersøgt af akutsygeplejersken i eget hjem. På spørgsmålet om, hvorvidt de ville have foretrukket at blive tilset og undersøgt i egen læges konsultation, svarede 81 % ‘Nej’, 16 % ‘ved ikke’, mens kun 2 (3 %) foretrak konsultationen hos lægen.

De praktiserende læger, der besvarede et kort spørgeskema (n=49 ud af N=110 mulige), var generelt tilfredse. 96 % af de adspurgte havde selv taget initiativ til at bede akutsygeplejersken at køre ud til en patient og vurdere den kliniske situation, og 82 % fandt, at GERI-kufferten var en hjælp. Ca. to tredjedele (67 %) mente, at GERI-kufferten havde bidraget til, at de indlagde færre patienter.

EVALUERING

Sundhedsstyrelsens evaluering konkluderer bl.a., at GERI-kufferten i nogen udstrækning er implementeret og kan give en tættere relation mellem sygehus og kommuner og til dels til almen praksis.

Evalueringen af GERI-kufferten blev gennemført ud fra et tværgående evalueringsdesign for de elleve forskellige projekter i satspuljen ”Styrket sammenhæng for de svageste ældre”, og derfor er der desuden gennemført en evaluering af de organisatoriske konsekvenser. Denne evaluering er baseret på MAST-modellen.

Den supplerende evaluering konkluderede, at GERI-kufferten er tæt knyttet til kommunernes akutsygeplejersker, og de praktiserende læger vurderer, at GERI-kufferten har effekt på (gen)indlæggelser. Et gennemgående tema er, at alle kommunerne ønsker sig rammeordination på relevante blodprøver for at lette tunge arbejdsgange. De praktiserende læger er bekymrede for at uddelegere dette ansvar, selv om de erkender, at det vil føre til smidigere arbejdsgange.

PROJEKTPERIODE

Start:  2017
Slut: december 2019

LÆS MERE

GERI-kufferten er “bed-side”-udstyr med bl.a. blodtryksapparat, blærescanner, vægt og udstyr til blodprøveanalyser.

GERI er en forkortelse for geriatri – læren om alderdommens sygdomme.

GERI-kufferten er en videreførelse af projektet PAATH og fortsatte i 2021-2022 udrulningen, så alle kommuner på Fyn i dag bruger GERI-kufferten og har fået undervisning i tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) og blodprøvetagning.

Læs Sundhedsstyrelsens evaluering af GERI-kufferten og de andre projekter i SATS-puljen “Styrket sammenhæng for de svageste ældre”.

Læs den supplerende evaluering her.

PARTNERE

GERI-kufferten blev testet i Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Nordfyn, Langeland, Ærø og Svendborg Kommune.

Professor Karen Andersen-Ranberg fra Geriatrisk Afdeling G på Odense Universitetshospital er ideperson bag og tovholder på projektet.

,

FINANSIERING

Projektperioden 2017-2019 blev finansieret af Satspuljemidler.

Den ekstra evaluering finansieres af DÆMP-midler (national pulje, der skal løfte indsatsen for Den Ældre Medicinske Patient). DÆMP-midlerne har desuden finansieret en yderligere udrulning af GERI-kufferten i de resterende fynske kommuner.

KONTAKT

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder | (+45) 2462 9727 | [email protected]

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent | (+45) 2925 0807 | [email protected]

Lise Kvistgaard Jensen

Lise Kvistgaard Jensen

MTV-konsulent | (+45) 2133 3517 | [email protected]