Skip til primært indhold

Evaluering af topmadrasser til at forebygge tryksår

Tryksår er hyppigt forekommende blandt patienter og  har store konsekvenser for patienterne, da de er smertefulde og kræver længerevarende pleje og behandling.

PROJEKTPERIODE

Start: august 2017
Slut: 8. november 2018

I de værste tilfælde kan tryksår føre til livstruende infektioner, nedsat bevægelighed og amputationer, og ifølge en rapport fra Patientombuddet, er indlæggelsen blandt patienter med tryksår på sygehusene i gennemsnit 37% længere end for patienter uden tryksår. Tryksår resulterer dermed i store økonomiske omkostninger.

Hidtil har hospitalerne i Region Syddanmark anvendt vekseltryksmadrasser til forebyggelse af tryksår, men projektet undersøgte om statiske topmadrasser kunne være en billigere løsning med samme kliniske effekt. I efteråret 2017 blev to typer statiske topmadrasser afprøvet i Geriatrisk og Ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) og en medicinsk teknologivurdering (MTV) blev igangsat.

FORMÅL

Den medicinske teknologivurdering skulle vurdere forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende Stimulite og Tempur topmadrasser som erstatning for vekseltryksmadrasser til patienter med middel-høj risiko for udvikling af tryksår på de to afdelinger på OUH. Fokus i MTV’en var således på statiske topmadrasser til forebyggelse af hospitalserhvervede tryksår.

EVALUERING

Evalueringen viste, at statiske topmadrasser for mange patienter er lige så gode til at forebygge tryksår som vekseltryksmadrasserne. Desuden har patienterne lettere ved at bevæge sig på de statiske topmadrasser sammenlignet med vekseltryksmadrasserne. Ifølge projektets resultater kan ca. en tredjedel af OUH’s vekseltryksmadrasser erstattes med topmadrasser. Den økonomiske analyse viser en besparelse på 1,9-2,6 mio. kr. for OUH og på 5,2-7,1 mio. kr. for hele Region Syddanmark over en periode på fire år. Eventuelle organisatoriske omkostninger er ikke medregnet.

MTV’en var baseret på en systematisk litteraturgennemgang og primær dataindsamling fra et observationsstudie på Ortopædkirurgisk Afdeling og Geriatrisk Afdeling på OUH.

PARTNERE

MTV’en blev udarbejdet af Plastikkirurgisk Afdeling Z samt MTV-enheden på OUH.

EKSTERN FINANSIERING

MTV’en blev finansieret af Region Syddanmarks MTV-pulje.

Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

PRO-konsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2446 0772
Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

Chefkonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 5152 6692
Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3058 6477
APPFWU02V