Digital Vision Krydser Sektorgrænser

I fremtiden kommer patienter til at bruge mindre tid på sygehuset, fordi antallet af sengepladser på landets sygehuse reduceres. Det betyder, at en del behandling og pleje rykkes tættere på patienternes hjem, og sygehus, almen praksis og kommuner vil i endnu højere grad være afhængige af hinanden og et smidigt samarbejde for at sikre sammenhængende patientforløb og smidige sektorovergange.

MÅL

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve digitale løsninger, som understøtter samarbejdet mellem sygehus, kommuner og almen praksis for at understøtte det gode samarbejde og sikre smidige patientforløb.

Projektet tager udgangspunkt i patienter med hjertesygdom på Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus og Hjertemedicinsk Afdeling B på Odense Universitetshospital, men med en ambition om at bidrage med materiale, erfaringer og procedurer, der også kan anvendes i andre specialer og til andre patientgrupper.

De to pilotafdelinger har hver en række delprojekter, som skal understøtte implementeringen af nuværende teknologier samt afprøve nye teknologier eller nye måder at bruge kendte teknologier på. Nogle af de første projekter har bl.a. fokus på virtuel stuegang, hvor pårørende deltager i stuegang via video, på virtuelle sparringsfora på tværs af sektorer, integration af trådløs EKG (måling af hjertets aktivitet) og udvikling af et tværsektorielt koncept til at støtte patienter med begrænsede digitale kompetencer.

De konkrete delprojekter evalueres efterhånden som de færdiggøres, og for det samlede projekt laves følgeforskning.

PROJEKTPERIODE

Start: 2022
Slut: 2024

MERE INFO

Projektet tager afsæt i det tidligere innovations- og forskningsprojekt Digital Vision, som blev gennemført på OUH’s Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S.

PARTNERE

Projektet er forankret på Medicinsk Afdeling M/FAM på OUH – Svendborg Sygehus og på Hjertemedicinsk Afdeling B på OUH.

CIMT er projektleder.

,

KONTAKT

Marie Glent-Rolle

Marie Glent-Rolle

Projektleder | (+45) 2113 6516 | [email protected]

Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent | (+45) 2925 0807 | [email protected]