Skip til primært indhold

Den PRO-aktive patient

PRO er blevet et fokusområde i det danske sundhedsvæsen, som har fået stigende opmærksomhed på at inddrage patientens egen stemme i behandlingen og beslutninger om behandlings- og rehabiliteringsforløb.

PROJEKTPERIODE

Start: foråret 2017
Slut: august 2018 

Projektet var rettet mod patienter med behov for hjerterehabilitering efter indlæggelse med iskæmisk hjertesygdom (dvs. reduceret tilførsel af ilt til hjertemusklen).

MÅL

Den PRO-aktive Patient var et projekt, som skulle indsamle sundhedsinformationer fra patienter, når de ikke er på hospitalet. Projektet brugte informationerne til at tilrettelægge en mere målrettet opfølgning og behandling, hvor patientens oplevede sundhedstilstand var med til at afgøre, hvad de næste skridt i behandlingen/rehabiliteringen skulle være.

I projektet blev patienterne bedt om at besvare spørgeskemaer om deres helbreds- og mentale tilstand via patient-app’en Mit Sygehus. Via besvarelsen ville man identificere de patienter, som havde udvidet behov for hjælp til at følge sundhedsanbefalinger om rygestop, vægttab, motion og medicin samt screene for angst og depression, som ofte rammer denne patientgruppe.

PRO (Patient Reported Outcomes) er informationer om patientens helbredstilstand, som patienten selv meddeler til sundhedsvæsenet. Det kan bl.a. være patientens fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

PRO kaldes også nogle gange for PROM (Patient Reported Outcome Measures).

Læs mere om PRO på hjemmesiden for Partnerskab om PRO.

EVALUERING

Der er udarbejdet en evaluering til bevillingsgiver; PRO-sekretariatet under Sundheds- og Ældreministeriet. Evalueringen undersøgte kliniske og tekniske resultater, patient- og organisationsaspekter samt økonomiske konsekvenser ved at anvende PRO data via mHealthløsningen ’Mit Sygehus’ hos hjerterehabiliteringspatienter på tværs af sundhedsvæsnets sektorer.

RESULTATER

De deltagende afdelinger har efter projektets afslutning ønsket at fortsætte samarbejdet med den anvendte løsning, som derfor er gået i drift.

Løsningen i projektet har skabt stor værdi for patienterne, og størstedelen af de adspurgte patienter vil anbefale denne til andre. Hertil tilføjer de, at meddelelsesfunktionen i app’en har været tryghedsskabende for dem og deres forløb. Personalet oplever, at meddelelsesfunktionen og spørgeskemaerne er tidskrævende, men tilslutter sig, at det er tryghedsskabende for patienterne, og samtidigt giver det potentiale for kvalitetsløft af konsultationerne. Ved at holde fast i en hensigtsmæssig arbejdsgang vil man dog kunne fjerne den ekstra forberedelsestid.

Deltagerne i projektet håber at kunne samarbejde med flere kommuner, da patienter ofte går på tværs af sektorer i form af kommuner, hospitaler mv. Dette vil være et led i arbejdet for et mere sammenhængende sundhedsvæsen, da sektorerne arbejder sammen på tværs.

PARTNERE

Projektet gennemføres i samarbejde med Kardiologisk Ambulatorium og Rehabiliteringen på OUH Svendborg Sygehus samt Svendborg Kommunes Sundhedshus, som tilbød et udvidet hjerterehabiliteringstilbud til borgerne.

EKSTERN FINANSIERING

Sundheds- og Ældreministeriet.

Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

Chefkonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 5152 6692
Lea Bohn

Lea Bohn

Kommunikations- og eventansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948
APPFWU01V