Bookplan/Cetrea Surgical

Odense Universitetshospital er som led i et pilotprojekt ved at indføre IT-systemerne BookPlan/Cetrea Surgical på to udvalgte afdelinger med operationsstuer på sygehuset. Løsningen er et booking og koordinationssystem til sygehusvæsenet, rummende et centralt planlægningsmodul og en storskærmsløsning med løbende opdatering på patientflow.

MÅL

Målet er, at de to IT-løsninger vil give en bedre udnyttelse af operationsstuerne, herunder mindre tid anvendt på planlægning, replanlægning og telefonopkald. Et sms-system skal mindske udeblivelser fra ambulante besøg. Øget samarbejde/koordination på tværs af de involverede parter i operationerne formodes at give bedre arbejdsmiljø for personalet. Overordnet set er håbet en bedre understøttelse af såvel langsigtet operationsplanlægning (BookPlan) som optimering af afviklingen af operationsprogrammet på dagen (Cetrea Surgical).

RESULTATER

Analyser af fokusgruppeinterviewene indikerer, at personalet overvejende er positivt stemte over for BP/CS, men der har været store organisatoriske udfordringer, for eksempel integrationsudfordringer med de to IT-løsninger, hvor det er nødvendigt med ekstra uddannelsesaktiviteter. Systemerne er endnu ikke fuldt udrullet i begge afdelinger, og både personale og ledelse kender ikke systemernes fulde muligheder, hvilket vanskeliggør optimal udnyttelse. Visse arbejdsgange – operationsplanlægning og -afvikling, indscanning af patienter – er blevet mere komplicerede og tidskrævende end tidligere.

EVALUERING

MTV’en bygger på en systematisk litteraturgennemgang af den foreliggende videnskabelige litteraturom elektroniske systemer til operationsplanlægning og koordinering, herunder BookPlan/Cetrea Surgical (BP/CS) og beskriver disse med særligt fokus på de kliniske, økonomiske og organisatoriske MTV-dimensioner.

PROJEKTPERIODE

Start: efterår 2013
Slut:  2014

LÆS MERE

For mere information vedrørende projektet og den efterfølgende evaluering kontakt Iben Fasterholdt.

EKSTERN FINANSIERING

{:da}a:1:{i:0;s:76:"";}{:}{:gb}a:1:{i:0;s:76:"";}{:}

PARTNERE

Kirurgisk Afdeling A
Klinisk IT

KONTAKT

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

MTV-konsulent | (+45) 2979 6704 | [email protected]