Skip til primært indhold

MTV af hospitalsbaseret forløbskoordination

Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) modtager patienter af anden etnisk herkomst end dansk med komplicerede og sammensatte helbredsproblemer, der kræver tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

PROJEKTPERIODE

Start: 2013
Slut: april 2014

De hidtidige forløb har vist, at denne type patienter klart hører hjemme i et højt specialiseret hospitalsregi i udredningsfasen – de henvises netop fordi primærsektoren ikke har kunnet håndtere de komplekse helbredsproblemer og mange har vist sig at have betydelige ubehandlede kropslige problemer, der under alle omstændigheder kræver specialiseret hospitalsvurdering. Derfor blev projektet hospitalsbaseret forløbskoordination planlagt.

MÅL

Projektet hospitalsbaseret forløbskoordination havde det overordnede formål at undersøge effekterne af aktiviteten i IMK i et MTV-perspektiv. Konkret blev følgende delstudier planlagt:

  1. Litteraturbaseret gennemgang af den foreliggende evidens for effekterne af hospitalsbaseret forløbskoordination for patienter af anden etnisk herkomst.
  2. Retrospektivt registerstudie af effekter på patienternes forbrug af offentlige ydelser.

EVALUERING

Der blev i rapportens første delstudie – det systematiske litteraturstudie – søgt i databaser af relevans for det enkelte MTV‐element, herunder PubMed, Embase, CINAHL, Cochrane Library og Sociological abstracts. Desuden blev også litteratur fra IMKs arkiver inkluderet, herunder interne evalueringsrapporter, rapporter fra faglige sammenslutninger og andet materiale, der ikke var at finde i de bibliografiske databaser.

RESULTATER

Resultaterne viste, at IMK formentlig var den eneste af sin slags i Europa. Som konsekvens heraf var den videnskabelige evidens for effekterne af hospitalsbaseret forløbskoordination for patienter af anden etnisk herkomst end dansk, som gennemført ved IMK, særdeles sparsom. Derfor gennemførte IMK en række små interne evalueringer af egen indsats, som generelt vidnede om positive resultater af den hospitalsbaserede forløbskoordination.

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Evalueringsansvarlig

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


3046 0895
APPFWU02V