Tilknytningen til OUH

Innovationsprojekterne tager altid udgangspunkt i patienten og patientens behov.

CIMT kombinerer hospital og universitet, så vi sikrer samarbejde, sammenhæng og vidensdeling mellem forskerne fra universitetet og de læger, sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere, der har en daglig kontakt med patienterne.

OUH Innovation og enheden for Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på Odense Universitetshospital (OUH) er en del af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Forskerne på OUH, der forsker i innovativ medicinsk teknologi, er også en del af netværket omkring CIMT.

CIMT’s primære forankring er i innovationsenheden på OUH, fordi det er hospitalet – i form af ansatte, patienter og pårørende – der skal definere, hvilke områder og behov der skal skabes nye løsninger og arbejdsgange til og forskes inden for.

Det er også hospitalet, der er den primære aftager af det produkt, der kommer ud af forskningen og innovationsprocesserne.

Det nye Universitetshospital i Odense, Nyt OUH, skal stå klar i 2022, og CIMT spiller en vigtig rolle i at ruste OUH til de nye krav og rammer på Nyt OUH.

OUH – det innovative hospital

Odense Universitetshospital (OUH) er et innovativt hospital med en lang tradition for at arbejde med innovation og afprøvning og implementering af nye teknologiske løsninger. For eksempel var OUH det første hospital i Danmark, hvor alle (50) kliniske afdelinger skiftede til elektronisk patientjournal (EPJ) frem for papirjournaler. Det blev en realitet i 2009.

I dag har OUH mange eksempler på, at ny teknologi bruges til at forbedre og understøtte behandling og arbejdsgange på OUH. Eksempler på dette er app’en Mit Sygehus, videotolkning, telemedicinsk sårbehandling og digital ankomstregistrering og ansøgning om befordringsgodtgørelse.

Direktionen på OUH har fokus på strategisk innovation og lægger stor vægt på ikke kun at finde på nye tiltag, men også sørge for, at de bliver implementeret, evalueret og udbredt til de relevante afdelinger og patientforløb. Ikke kun på OUH, men i hele Region Syddanmark.

Dette fokus på strategisk innovation har bl.a. ført til oprettelsen af en innovationspulje på 2 mio. kr., som blev uddelt første gang i 2016. Målet med innovationspuljen er at støtte innovationsprojekter, som har potentiale til at forbedre patientoplevelsen og/eller personalets hverdag og arbejdsprocesser på OUH. Desuden har OUH etableret en intern innovationsdag med en pris til den mest innovative afdeling. Innovationsdagen understøtter deling af gode ideer på hospitalet, så innovation og udvikling spredes på tværs af afdelinger og fysiske placeringer.

Odense Universitetshospital (OUH)

Direktionen har valgt organisatorisk at placere OUH Innovation centralt med stærke relationer til og tæt samarbejde med de kliniske afdelinger. At samle innovationskonsulenterne er desuden med til at sikre synergi og vidensdeling. Den centrale placering sikrer, at OUH arbejder strategisk med innovation, der har alignment til andre strategier og fokus på evaluering og muligheder for opskalering.

Der er nye tiltag på vej i de kliniske afdelinger, således er den første decentrale innovative enhed skabt på radiologisk afdeling på OUH.

STRATEGISK INNOVATION PÅ OUH

CIMT arbejder tæt sammen med OUH’s innovationsråd og advisory board.

CIMT står for at arrangere OUH’s årlige Innovationsdag, hvor uddelingen af RAP-prisen også finder sted.

OUH sikrer strategisk fokus og retning for innovation ved hjælp af hospitalets innovationsstrategi.

Læs OUH’s innovationsstrategi 2019-2022

CIMT er en væsentlig del af OUH’s ambitioner for strategisk innovation, fordi centeret bidrager til, at OUH bliver Danmarks mest innovative hospital. CIMT er et direkte resultat af OUH’s første innovationsstrategi 2016-2018.