Digital Vision

Digital Vision er et projekt der virkeliggør visionerne for fremtidens hospital på én udvalgt afdeling på Odense Universitetshospital (OUH).

VISIONER BLIVER VIRKELIGHED

I innovationsprojektet Digital Vision vil OUH implementere relevante IT-systemer og innovationsløsninger på én udvalgt afdeling for at høste de fulde effekter af digitaliseringens potentiale og se synergieffekter af en høj grad af digitalisering, hvor systemerne spiller sammen. Dette adskiller sig fra den gængse tilgang, hvor implementering tager udgangspunkt i en løsning, som rulles ud på mange afdelinger på et hospital, uden særlige hensyn til den afdelingsspecifikke kontekst og øvrige aktiviteter på afdelingen.

Da projektets ambitioner er meget omfattende for afdelingen, har der været flere faser undervejs. Første fase kortlagde afdelingens processer og arbejdsflow samt deres anvendelse af teknologi i både patientforløb og interne processer. Fokus var både på eksisterende IT-løsninger, der ikke blev udnyttet til fulde eller endda var baggrund for problemer og irritation i hverdagen samt de områder, hvor der var potentiale til at afprøve nye digitale løsninger fx til samarbejde med andre afdelinger omkring patientflows.

Næste fase satte fokus på problemområderne og fik forbedret anvendelsen af dem, bl.a. fik de berørte personalegrupper særlig bistand til smartere brug af den elektroniske patientjournal og tilhørende systemer, ligesom anvendelsen af Cetrea-systemet til klinisk logistik blev gentænkt og gik fra at være ubenyttet til at give stor værdi i hverdagen. I denne fase blev der også skabt en smidig løsning til booking af patienter i samarbejde med andre afdelinger, som forbedrer både personalets arbejdsgange og patienternes oplevelse. Samtidig blev næste fase med afprøvning af helt nye systemer forberedt rundt om på afdelingens afsnit.

Siden foråret 2020 har projektet haft fuld fart på implementering af løsninger, der allerede var i gang andre steder på OUH som fx. software-robotter til registreringsopgaver og app’en MyMedCards med let tilgængelige kliniske vejledninger og instrukser. Samtidig har afdelingens afsnit afprøvet nye digitale løsninger som fx. en intelligent teknologi til at veje og registrere indhold af patienternes bækken, som er en vigtig del af arbejdet på sengeafsnittet, digitale kaldebrikker til forbedring af flowet i ambulatoriet samt løsninger til hjemmemåling af fx temperatur og puls for patienter, der følges af personalet på afdeling i ambulante forløb.

Læs om de mange indsatser og foreløbige resultater her. 

Sideløbende med implementering og afprøvning af de mange digitale løsninger, er der løbende blevet evalueret på de enkelte tiltag, så der kan laves en samlet evaluering af projektets effekt for afdelingens personale og patienter ved afslutning af projektet.

[Visualisering af projektfaser]

Digital Vision logo

AFDELING S GÅR FORREST

Pilotafdelingen er Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S, som er en specialafdeling med både sengeafsnit, endoskopiafsnit, ambulatorier og forskningsenhed. De ca. 150 medarbejdere på afdelingen ser ca. 200 patienter pr. dag i  ambulatorier og endoskopiafsnittet, samt råder over 21 senge til indlagte patienter. Afdelingen behandler medicinske sygdomme i mave- og tarmkanalen og leveren, og ser patienter med behov for højt specialiseret behandling fra hele Region Syddanmark.

OM DIGITAL VISION

Tidsramme: Januar 2019 – december 2021

Partnere

  • Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S
  • Klinisk Udvikling – Innovation & MTV, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
  • Klinisk IT
  • Økonomi og Planlægning

Finansiering

OUH har afsat 4.500.000 kr til projektet, og det forventes, at der skal findes et tilsvarende beløb via eksterne fonde i løbet af projektets levetid til gennemførsel af delprojekter.

MÅLSÆTNING

Målet med Digital Vision er at sikre glidende arbejdsgange, frigøre tid til patienterne, omlægge aktiviteter og smidiggøre patientforløb på afdelingen. Digital Vision skal forberede afdelingen til Nyt OUH (det nye supersygehus i Odense) – og skabe en model for en lignende omstilling af hospitalets andre afdelinger.