Evaluering af det nationale projekt “PRO i almen praksis”

De seneste år har der i sundhedsvæsenet været øget fokus på udvikling og anvendelse af Patient Reported Outcome (PRO), også kaldet patientrapporterede data.

Sundheds- og Ældreministeriet har som led i regeringens målsætning om styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen taget initiativ til projektet ”Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen lægepraksis”, hvor man som erstatning for papirskemaer bruger et web-baseret system (WebPatient) til at indhente og anvende PRO-oplysninger.

MÅL

Målet med brug af PRO i den almene lægepraksis var blandt andet at sikre aktiv patientinddragelse, effektivisere de nuværende papirbaserede processer, øge kvaliteten og sikre et digitalt løft af den patient- og borgerrettede service. Evalueringen af projektet skulle kortlægge oplevelsen af og erfaringerne med systemet blandt praktiserende læger, øvrigt praksispersonale og patienter. Indsamlingen af data omfattede således interviews med udvalgte lægepraksis i alle landets regioner og landsdækkende spørgeskemaundersøgelser.

RESULTATER

Overordnet set har projektet vist positive resultater. Langt størstedelen af brugerne var tilfredse med systemet og vil anbefale det til andre. Det opleves som nemt at bruge, og det blev vurderet, at de fleste hurtigt vil kunne lære at bruge det. Systemet var driftssikkert og kun ganske få oplevede tekniske problemer. Flertallet af praktiserende læger og øvrigt praksispersonale vurderede, at deres arbejdsopgaver i forhold til PRO generelt var blevet nemmere, og at de samlet set sparede tid efter at have taget systemet i brug.

PROJEKT PERIODE

Start: 2016
Slut: Februar 2019

OM PROJEKTET

Læs den fulde evalueringsrapport her.

PARTNERE

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Faglig koordinator, MTV-konsulent | (+45) 3046 0895 | [email protected]

Mette Bøg Horup

Mette Bøg Horup

MTV-konsulent | (+45) 2446 0772 | [email protected]

Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

MTV-Konsulent | (+45) 5152 6692 | [email protected]

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor | (+45) 3058 6477 | [email protected]