Database over velfungerende telemedicin

Telemedicin bliver mere og mere udbredt, men ikke alle løsninger er lige velfungerende eller anvendelige i sundhedsvæsenet. Hjemmesiden telemedicine.cimt.dk giver et overblik over telemedicinske løsninger til sundhedsvæsenet. Her kan du søge i over 300 artikler om telemedicin, filtrere søgningen på fx specialer, teknologi eller klinisk effekt samt orientere dig i dataekstraktionen og datavurderingen fra artiklerne.

Hjemmesiden er resultatet af projektet Velfungerende Telemedicin fra Region Syddanmark, som er førende i Danmark og i Europa inden for digitale løsninger. Samtidig er der dog udfordringer med at få udbredt teknologierne på alle sygehuse, og nogle teknologier anvendes kun på det sygehus, hvor teknologien er opfundet. En væsentlig årsag hertil er, at der mangler overblik over brugen af telemedicin og digitale sundhedsteknologier og overblik over, hvilke teknologier der virker.

SØG I DATABASEN OVER TELEMEDICINSKE LØSNINGER

Resultaterne fra projektet Velfungerende Telemedicin er tilgængelige på hjemmesiden telemedicine.cimt.dk i en søgbar database, hvor du kan filtrere søgningen på fx speciale, teknologi og klinisk effekt.

Se projektets resultater på hjemmesiden telemedicine.cimt.dk.

OVERSIGT OVER EVIDENSBASEREDE LØSNINGER

For at hjælpe de kliniske afdelinger på sygehusene i Region Syddanmark med at vurdere, hvilke evidensbaserede telemedicinske løsninger som kunne være velfungerende på regionens sygehuse, har Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) opstillet den viden, som foreligger, om indholdet i og effekten af teknologierne beskrevet i den videnskabelige litteratur.

Det præsenteres på hjemmesiden telemedicine.cimt.dk, der er en søgbar database med en oversigt over vurderingen af alle relevante artikler for hvert enkelt kliniske speciale. For at synliggøre effekten af studierne er der udviklet et visuelt system bestående af et rød-gul-grøn farvesystem, som bruges i vurderingen af klinisk effekt, patientoplevelser og økonomi.

Screenshot from telemedicine database

Denne oversigt gør det muligt for de kliniske afdelinger at danne sig et hurtigt overblik over mulige telemedicinske teknologier og deres effekt ift. netop deres speciale. Afdelingerne skal nu selv vurdere, hvilke teknologier er relevante for deres patienter og i deres organisation.

METODE

Projektet blev gennemført ved en søgning i PubMed-databasen (september 2019) efter videnskabelig, international litteratur om digital sundhedsteknologi. Der blev søgt efter randomiserede studier eller studier med kontrolgrupper, som undersøger effekten af telemedicin til hospitalspatienter, publiceret indenfor de seneste ti år.

Litteratursøgningen resulterede i 2825 hits. 570 artikler blev inkluderet til fuldtekst vurdering og i alt 331 artikler blev inkluderet til dataudtræk og vurdering. Der er udarbejdet tabeller med resultaterne inden for 22 forskellige specialer, som giver et overblik over mulige teknologier, patientgrupper og effekten af teknologierne.

Desuden blev det telemedicinske landkort gennemgået for relevante projekter, og videnskabelige undersøgelser af projekterne blev indhentet. Der blev desuden udført semistrukturerede interviews af regionale eksperter om deres erfaringer med eksisterende telemedicinske løsninger. Fra det telemedicinske landkort var det muligt at indhente videnskabelig dokumentation fra i alt 11 projekter. Interviews med regionale eksperter resulterede i data og erfaringer fra i alt ni danske telemedicinske løsninger udbredt i de forskellige regioner.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKT VELFUNGERENDE TELEMEDICIN

Som beskrevet i aftalen om budget 2019 for Region Syddanmark indebærer økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner en ny finansieringsmodel for danske sygehuse, hvor der lægges vægt på øget brug af digitale sundhedsteknologier herunder telemedicin til danske patienter. Konkret betyder det, at der i nærhedskriterierne er krav til, at afdelingerne skal øge andelen af virtuelle sygehusforløb og implementere digitale løsninger til sammenhæng for patienten for at opnå nærhedsfinansieringen.

Derfor var det vigtigt at skabe et overskueligt overblik over de digitale løsninger, som regionens sundhedsfaglige nemt kunne tilgå og bruge.

Region Syddanmark logo
OUH og Svendborg Sygehus logo