Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Print Friendly, PDF & Email

Årsrapport forside

 

 

Forord

I 2021 har vi omsat erfaringerne fra den store omstilling, vi blev kastet ud i med covid-19 i forhold til digitalisering og sundhedsteknologi og brugt erfaringerne til nye arbejdsgange, ideer og ambitioner.

Covid-19 var med til at præge året 2021, men det fyldte ikke alt. Kunstig intelligens er fx også et område, der tiltrækker sig stigende opmærksomhed - med god grund, når man tænker på teknologiens perspektiver for automatisering og beslutningsstøtte, så sundhedspersonalet i endnu højere grad kan sætte patienten først. 

Desuden mærker vi, at det nye Odense Universitetshospital tager mere og mere fysisk form. Det kaster mere konkrete projekter af sig, efterhånden som rammer og forudsætninger for hverdagen på hospitalet træder tydeligere frem. Vi arbejder dagligt på at tilpasse sundhedsvæsenet til både fremtidens hospital og fremtidens patient.

Årsrapporten for CIMT har denne gang skiftet både udseende og format, da vi har valgt at samle årsrapporter for de tre centre Centre for Clinical Robotics (CCR), Centre for Clinical AI (CAI-X) og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) i én samlet rapport. 

Vi håber, at det giver et godt overblik over bredden af projekter, initiativer og indsatsområder og klarhed over snitfladerne mellem de tre centre. Centrene er alle tre forsknings- og innovationscentre på tværs af Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet og opbygget efter samme struktur. I tillæg varetager CIMT også evalueringer af sundhedsteknologiske løsninger - i nogle tilfælde også for CCR og CAI-X.

For alle tre centre gælder det, at konsolideringen i 2021 kom helt på plads og ledelsen i centrene er som følger:

Oversigt over centerledelser

I de tre centre er der forskellige nedslag, der er værd at fremhæve for året, der er gået:

Centre for Clinical Robotics (CCR) har indgået en partneraftale med Mobile Industrial Robots (MiR), som betyder, at MiR stiller robotter gratis til rådighed for hospitalet, når der er nye ideer eller projekter, der skal afprøves. Med aftalen kan vi hurtigere teste, om robotteknologi er en mulig løsning på en problemstilling eller sætte gang i et nyt projekt. 

Centre for Clinical AI (CAI-X) har særligt fokuseret på datahåndtering, der er en af de store udfordringer for AI-projekter pga. juridiske begrænsninger ift. både adgang og anvendelse. Ydermere har CAI-X indgået et strategisk samarbejde med sin norske pendant, Norwegian Centre for Clinical Artificial Intelligence, hvor vi bl.a. får mulighed for at dele viden i form af lektorer og forskere samt indgå i fælles fondsansøgninger og projekter.

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) styrker den digitale transformation på OUH og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bl.a. med projekter om videosamtaler, PRO, wearables og dataintegrationer. Vi har desuden styrket forskningen med en ny forskningsstrategi og oprettelsen af en PhD Club, hvor ph.d.-studerende kan udveksle erfaringer, ideer og inspiration. I skrivende stund har CIMT's PhD Club tilknyttet hele 25 ph.d.-studerende fra forskellige fagområder.

I fællesskab har de tre centre desuden tegnet stregerne til det første fælles projekt, som vi håber at kunne sætte i gang i 2022. Vi vil fortsat arbejde ud fra vores unikke styrkeposition i krydsfeltet mellem forskning, innovation og evaluering, fordi vi derfra skaber de bedste løsninger for fremtidens patient.

Vi har oplevet stor interesse for alle tre centre og ser frem til endnu flere spændende projekter i 2022 med både velkendte og nye partnere.

God fornøjelse med årsrapporten fra vores tre forsknings-, innovations- og evalueringscentre CCR, CAI-X og CIMT.

Bjarne Dahler-Eriksen

 

Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør, Odense Universitetshospital

 

 

 

Anna Skat Nielsen

 

Anna Skat Nielsen, stabschef, Klinisk Udvikling, Odense Universitetshospital

 

 

Årsberetning fra Centre for Clinical Robotics (CCR)

Mest markante begivenhed for CCR i året, der er gået, er naturligvis den officielle åbning af centeret i juni, som foregik delvist virtuelt og delvist på SDU. 

I det første halve år har vi afsøgt, identificeret og verificeret potentielle robotprojekter på OUH's afdelinger. Ultimo december 2021 er der identificeret 51 potentielle robotprojekter, heraf er 15 idéer prioriteret som værende yderst relevante og er derfor under nærmere afdækning i forhold bl.a. potentiale, anvendelighed, gevinstrealisering samt muligheder for forbedringer eller effektiviseringer. Indtil videre har vi været i dialog med 12 ud af de 40+ afdelinger på OUH Odense og Svendborg Sygehus, så vi forventer, at mængden af projekter stiger markant i 2022. 

Samarbejdsaftale med MiR

CCR indgik i efteråret 2021 en officiel Alpha-partner samarbejdsaftale med Mobile Industrial Robots (MiR), som sikrer CCR mulighed for at låne, teste og afprøve næsten hele MiR's portefølje af mobile robotter samt det seneste software til flådestyring. Det gør det nemt hurtigt at afklare, om en ide er egnet til projekt og at sætte nye projekter i gang. MiR får til gengæld mulighed for at få afprøvet og afklaret deres løsninger i et ’living lab’-miljø, primært i tunnelsystemet under nuværende OUH. 

Flot omtale

I opstarten har det været vigtigt med offentlig omtale af centeret for at gøre opmærksom på de nye muligheder, centeret skaber, for at udvikle og implementere robotteknologi i sundhedssektoren. 

CCR er således i årets løb blevet omtalt i en række forskellige medier. Herunder ses et billede fra forsiden af Fyens Stiftstidende i august, hvor teknisk leder Esben Hansen følges med en robot i kælderen under OUH.

Esben Hansen med robot

Foto: Stefan Sommer Jagd

Forskning i CCR

Forskning i CCR er forankret i en vision om et stærkt tværfagligt samarbejde mellem Syddansk Universitets tekniske forskning og OUH's kliniske forskning. Denne forankring har affødt følgende tre rettesnore for forskningsprojekter i CCR:

 1. Forskningen starter med en klinisk problemstilling.
 2. Arbejdet skal være tværfagligt.
 3. Løsningen er teknisk funderet.

Forventninger til 2022

De mange henvendelser og gode ideer, som vi har modtaget, illustrerer tydeligt behovet for centeret, og vi ser frem til at føre dem ud i livet. I 2022 vil vi desuden:

  • hjælpe lokale robotvirksomheder med at videreudvikle og afprøve deres løsninger gennem projekter.
  • indsende flere ansøgninger til eksterne fonde til nye robotprojekter.
  • besøge flere kliniske afdelinger og afsøge mulighederne for flere robotprojekter.
  • indgå i internationale samarbejder om robotteknologi.
  • deltage i internationale events og blive klogere og dygtigere på, hvad den nyeste robotteknologi vil byde på.
  • opstarte forskningsprojekter med SDU Robotics, gerne internationale.

Afsluttede projekter i CCR i 2021

Selvom Centre for Clinical Robotics (CCR) er et nyt center, har vi på Odense Universitetshospital (OUH) arbejdet med robotteknologi i en årrække. Derfor er der allerede afsluttede robotprojekter med tilknytning til CCR, nedenfor ses de projekter, som er afsluttet i 2021:

 • REACT
  Projektet handlede om en robot til virtuel tilstedeværelse, fx af en specialist ved stuegang.
 • Robert træningsrobot
  Robert-robotten er en træningsrobot, der kan udføre styrketræningsøvelser for benmusklerne, mens patienten ligger i sengen. 
 • Arkivrobot
  Robotten kan automatisk arkivere patologiglas med vævsprøver, genfinde dem og kassere dem, når de når udløbsdato. 
 • UV Desinfektionsrobot
  UV Desinfektionsrobotterne er testet som supplement til den eksisterende rengøring. Robotterne desinficerer et lokale ved hjælp af UV-C lys. 

 

Arkiveringsrobot

Arkiveringsrobotten på Afdeling for Klinisk Patologi på OUH

Nye projekter i CCR i 2021

En stor del af CCR's første år er gået med at etablere samarbejder og kontakter på tværs af de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH) og blandt virksomheder. Der har desuden vist sig at være overraskende få muligheder for at søge ekstern finansiering specifikt til robotteknologi i sundhedssektoren.

Det er dog alligevel lykkedes at igangsætte et par nye projekter i 2021:

 • FibroBot
  Projektet er et forskningsprojekt i samarbejde med kliniske eksperter fra Center for Leverforskning, som vil lave en ultralydsundersøgelse af leveren (transient elastography) ved brug af en robot. Robotten skal med et 3D-kamera automatisk lokalisere ved hjælp af dynamisk kraftstyring og tage målinger, som skal analyseres ved hjælp af kunstig intelligens.
 • SonoEX
  Projektet vil teste et exoskelet til at aflaste sonografer i forbindelse med ultralydsscanninger af gravide, da det er en arbejdsopgave, som indebærer mange ensidige bevægelser.

Årsberetning fra Centre for Clinical Artificial Intelligence (CAI-X)

2021 var året hvor Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) åbnede Centre for Clinical Artificial Intelligence – i daglig tale CAI-X. CAI-X er Danmarks første forsknings- og innovationscenter, der har som formål at brede kunstig intelligens ud til alle kliniske områder. Vores første år har været fantastisk spændende og kendetegnet ved både indsigt og udsyn: Indsigt i de erfaringer, som pionerer på området har gjort, før centeret blev en realitet. Og udsyn i forhold til at forstå og kortlægge den eksisterende infrastruktur samt opbygge nye netværk, så alle bliver bedre gearet til at understøtte projekter med kunstig intelligens.

Samarbejde er kodeordet

Der er rigtig stor interesse både fra SDU og OUH for at gennemføre projekter inden for kunstig intelligens. Forskere og sundhedspersonale henvender sig selv til CAI-X med samarbejdsideer og muligheder for at anvende data. Det vidner om, at kunstig intelligens skridt for skridt bliver en mere naturlig del af sundhedspersonalets hverdag og en teknologi, som står til rådighed og skal udforskes på lige fod med andre teknologier. Vores vigtigste opgave i centeret har været via et stort opsøgende arbejde at understøtte og udvikle det netværk og de samarbejder, som styrker forskning, innovation og implementering inden for kunstig intelligens. Det har vi bl.a. gjort ved følgende aktiviteter:

 • Effektivt projektflow: Vi har udviklet en fælles arbejdsgang for projekter i CCR, CAI-X og CIMT.
 • Acceleration af projekter: Der er udarbejdet og indsendt adskillige lokale, regionale og internationale projektansøgninger – også sammen med kliniske afdelinger, som ikke tidligere har arbejdet med kunstig intelligens. Over halvdelen af projekterne, som modtog midler fra OUH's innovationspulje i 2021, var inden for AI.
 • Strategiske samarbejder: Vi samarbejder med Norwegian Centre for Clinical Artificial Intelligence, er netværkspartner i CARE AI Network og medlem i styregruppen for det regionale AI-netværk (RAIN) i Region Syddanmark samt USIT Vidensgruppe for kliniske processer.
 • Outreach: Vi har deltaget med en session på WHINN, et netværksevent med det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU og to virtuelle vandhuller.
 • Strategisk indspil: Vi har bidraget til Region Syddanmarks kommende Digitaliseringsstrategi, som afsætter ca. 20. mio. kr. til AI.

CAI-X har desuden prioriteret at skabe personlig kontakt til mange af de eksisterende partnere på området, hvilket forventes at lede til meningsgivende samarbejder i de kommende år.

De største udfordringer i forhold til at igangsætte og fuldføre AI-projekter på hospitalet er adgang til data og juridisk afklaring. Vi oplever dog også en stor velvilje til at få det til at fungere, og med den tyngde, som AI får i den kommende regionale digitaliseringsstrategi, forventer vi at kunne skabe en endnu bedre platform for at udvikle nye forsknings- og innovationsprojekter.

Forskning i CAI-X

Selvom formaliseringen af arbejdet med AI på tværs af SDU og OUH i CAI-X er nyt, er forskning inden for AI bestemt ikke ny, og det er blandt andet den store og mangeårige forskningsindsats på SDU, som vi bygger videre på i centeret i dag.

Det er værd at fremhæve fra 2021, at vi fra projektet LiverTrail om en algoritme til at opdage leverfibrose har fået antaget en peer reviewed artikel i Nature Scientific Reports, der udgives i 2022.

Desuden er der i et større projektsamarbejde med bl.a. Kirurgisk Afdeling A på Svendborg Sygehus designet og testet en ny kamerapille med AI til endoskopi, hvilket også har resulteret i en artikel til Nature Scientific Reports, som er udgivet i 2022. Artiklen kan læses her.

Forventninger til 2022

2022 bliver året, hvor vi ser helt nye og mere strategiske forsknings- og innovationsprojekter inden for klinisk kunstig intelligens. Planen er at adressere nogle af de barrierer, vi endnu ikke har løst, bl.a. i forhold til dataintegration og GDPR. Vi har flere projekter i støbeskeen, som netop adresserer disse uforløste behov, og vi ser frem til at arbejde i dybden med det.

Afsluttede projekter i CAI-X i 2021

Som nyt center har fokus i CAI-X' første år primært været på at skabe netværk, identificere projektområder og adressere udfordringer med adgang til data og juridiske dilemmaer. Der er derfor endnu ingen afsluttede projekter i vores portefølje.

Nye projekter i CAI-X i 2021

Selvom CAI-X først er officielt etableret i 2021, har både Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) arbejdet med AI i sundhedsvæsenet i flere år. Derfor er der allerede AI-projekter i gang, som kan ses på CAI-X' hjemmeside.

I 2021 er desuden igangsat:

 • Resume af blødningsepisoder i patientjournalen ved hjælp af kunstig intelligens
  Projektet bygger på en algoritme, der kan opdage indikationer på blødning i en patients journal uden ordet nødvendigvis optræder. Projektet vil udvikle en implementerbar løsning, der kan finde de kritiske indikationer på blødning, præsentere sundhedspersonalet for et resume og give forslag til håndtering. Det vil spare tid for sundhedspersonalet, der i dag kan bruge lang tid på at kigge journaler igennem, og mindske risikoen for at vigtig information i journalen overses.
  Projektet forventes afsluttet i marts 2022.
 • MERIS
  MERIS er en algoritme, der skal identificere patienter med høj risiko for at modtage forkert medicin og derved sikre mere systematisk og målrettet gennemgang af medicin.
  Projektet forventes afsluttet i sommeren 2022.
 • Hjertero
  Projektet vil opspore tegn på angst og depression hos hjertepatienter ved hjælp af en datadreven prædiktionsmodel.
  Projektet er forankret hos Syddansk Sundhedsinnovation og forventes afsluttet i december 2023.

Årsberetning fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)

2021 har været et udviklende år for CIMT. Vores nye daglige leder, Rikke Lyngholm Christensen har bl.a. sat fokus på nye områder inden for innovation, herunder datainfrastrukturen, og på at styrke koblingen mellem innovation, forskning og evaluering. CIMT har i den forbindelse understreget den tætte forbindelse til OUH’s enhed for Medicinsk Teknologivurdering (MTV) og er nu et innovations-, forsknings og evalueringscenter.

På trods af pandemien og det pres, den har lagt på sundhedsvæsenet og samfundet generelt, har der fortsat været et stærkt ønske fra OUH’s afdelinger om at udvikle sig inden for innovation og digitalisering. Det er bl.a. kommet til udtryk i projektet Digital Vision, som har rykket en relativt analog afdeling til en afdeling, hvor det kliniske personale arbejder målrettet med innovation og forbedring og har øget deres digitale kompetencer. Vi har lært meget fra Digital Vision, og det viderefører vi i de kommende to år med projektet Digital Vision Krydser Sektorgrænser, som retter fokus mod effektive og sammenhængende patientforløb og smidige sektorovergange.

Et nyt tiltag i 2021 er et XR-netværk som skal skabe et forum, hvor vi kan understøtte hinanden i hele processen med at anvende ”ny” teknologi i sundhedsvæsenet. Netværket er et eksempel på én indsats inden for et afgrænset teknologiområde, men det er et område, der har vist sig både at rumme udfordringer og stort potentiale.

Forventninger til 2022

2022 bliver et spændende og vigtigt år for CIMT. Vi har mange planer på tegnebrættet og vil bl.a.

 • understøtte den digitale transformation af personalet på OUH.
 • udforske og udvikle løsninger der understøtter det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
 • udbygge vores viden om og fortrolighed med teknologier inden for wearables.
 • arbejde med dataintegrationer og devices, der lever op til vores krav til valide målinger, så vi kan lykkes med flere løsninger.

Samtidig vil vi hele tiden have fokus på, hvordan vi møder vores patienter og personale med nye teknologiske løsninger, så de er trygge og kan anvende dem i hverdagen.

Forskning i CIMT 

Forskerne i CIMT har været meget aktive i 2021 på trods af de udfordringer som pandemien har medført.

For det første har CIMT’s Forskningsudvalg udarbejdet den første forskningsstrategi med vægt på især:

 • Tværfaglig forskning, som understøtter hele innovationsprocessen
 • Fortsat udvikling af nye innovative forskningsmetoder
 • Forskning for og med patienter og pårørende

Forskningsstrategien kan læses her, og vi er allerede godt i gang med at realisere den.

I Forskningsudvalget har vi i 2021 desuden budt velkommen til lektor Astrid Jannsens, lektor Marianne Harbo Frederiksen og professor Christoph Beier.

I 2021 har vi etableret CIMT PhD Club for ph.d.-studerende. Klubben mødes en gang om måneden, hvor vi drøfter ph.d.-projekter og får oplæg fra interne og eksterne forskere. I løbet af året har vi således haft fokus på bl.a. forskning i ulighed i sundhed, Patientrapporterede Outcomes og forskellige tilgange til involvering af patienter i forskning. Der er fortsat også mange ph.d.-projekter i gang med tilknytning til CIMT, se oversigten over ph.d.-studerende i CIMT her

Sidst, men absolut ikke mindst, er den samlede forskningsproduktion fra forskere og ph.d.-studerende i CIMT vokset. Ser man på SDU’s registrering af publikationer fra CIMT, er antallet af registrerede, videnskabelige artikler i peer review vokset til 70 i 2021, hvilket er det højeste antal i fem år. Det er et meget imponerende resultat, som placerer CIMT i en førerposition i Danmark inden for forskning i innovative digitale sundhedsløsninger.

Publikationer 2021

Afsluttede projekter i CIMT i 2021

I CIMT er afsluttet en lang række projekter i 2021 inden for både forskning, innovation og evaluering.

Digital Vision logo

Det mest markante projekt, som vi har afsluttet i CIMT i 2021 er uden tvivl Digital Vision, der startede i januar 2019 og sluttede i december 2021.

Projektet har repræsenteret en nyskabende tilgang til digitalisering på hospitalet, hvor vi i stedet for at tage udgangspunkt i teknologien har taget udgangspunkt i afdelingens behov og kontekst. Formålet var at give personalet mere tid og overskud til patientnære opgaver ved hjælp af mere digitale arbejdsgange.

Evalueringsrapporten er endnu ikke offentliggjort, men de mindre evalueringer og erfaringer understreger vigtigheden af grundig og kontinuerlig implementering og tæt forbindelse mellem de tekniske løsninger og den kliniske hverdag. Se mere i videoen om Digital Vision på YouTube.

Som del af Digital Vision blev der også gennemført en række mindre projekter, blandt andre:

 • Measurelet
  Measurelet gør det muligt for patienter med kronisk inflammatorisk tarmlidelse selv at tage del i monitoreringen af egne udskillelser.
 • Kaldebrikker
  Kaldebrikkerne er meget lig dem man får udleveret på cafeteriaer og lignende, som bipper, når maden er klar. Her bipper brikken, når det er tid til konsultationen, det giver patienten frihed i ventetiden og frigør tid for sygeplejerskerne, når de ikke skal hente patienterne.
 • Grib Alarmen
  Projektet testede et digitalt system, der kunne sende alarmer fra udstyr på afdelingen til personalets smartphones og samtidig filtrere data fra det medicinske udstyr, så hver type alarm fik sin egen lyd. Ud fra lydene kan personalet skelne mellem akutte alarmer og en teknisk alarm, hvis noget udstyr fx er ved at løbe tør for strøm.
 • Virtuelt Museum
  I samarbejde med Kunstmuseum Brandts testede projektet, om et virtuelt besøg på museum via et Virtual Reality (VR) headset kunne adsprede indlagte patienter og dermed forbedre livskvalitet og mental sundhed under indlæggelsen.
 • VR Trainer
  Projektet testede anvendelsen af Virtual Reality (VR) til oplæring af sundhedspersonale i sondeanlæggelse som supplement til sidemandsoplæring.
 • Evaluering af Digitalt Plejekald
  Evalueringen af projektet viste, at personalet så potentiale i Digitalt Plejekald og lignende teknologier til at specificere årsagen til et patientkald, men at teknologien endnu ikke er moden til implementering.  
 • Sikker Sundhedsdata fra Patient til Personale (SSPP)
  Projektet skulle teste sikker overførsel af data fra patienternes hjemmemålingsudstyr til hospitalspersonalet og gøre det let for personalet at tilgå data i forbindelse med konsultationer via video.
 • Virtuel Isolationsstue
  I den virtuelle isolationsstue kan klinisk personale vha. Virtual Reality (VR) træne adfærd og hygiejneprocedurer ved færden på en isolationsstue. 

Som det tydeligt fremgår, så har Digital Vision været et omfangsrigt projekt med mange delprojekter, og uden at foregribe konklusionerne i den endelige evalueringsrapport kan vi i hvert fald godt sige, at vi har lært en masse. Den læring bruger vi blandt andet i det nye projekt Digital Vision Krydser Sektorgrænser, som sættes i gang i 2022. 

Af andre projekter afsluttet i 2021 i regi af CIMT er værd at nævne:

 • Twinning
  Formålet med projektet var at udvikle en fælles dataplatform, hvor data fra undersøgelser med kamerapiller kan samles og opbevares sikkert på tværs af landegrænser, hvilket sikrer international forskning af høj kvalitet til gavn for borgere i mange lande.
 • Ambulantcenter Svendborg
  Ambulantcenter Svendborg var et virtuelt center på Svendborg Sygehus, der skulle danne ramme for at videreudvikle og kvalificere brugen af virtuelle forløb for at omlægge mest muligt til ambulant behandling.
 • Evaluering af VR Svælgpodning
  Evalueringen viste, at der var potentiale i at anvende Virtual Reality (VR) til nye podere i starten af et oplæringsforløb, men teknologien skal videreudvikles, så træningssituationen bliver mere virkelighedsnær.
 • PREM (Patient Reported Experience Measures)
  Projektet afprøvede spørgeskemaer til at indsamle information om patienternes oplevelser for at kunne levere aktuelle data, der skulle understøtte afdelingerne i at forbedre kvaliteten af behandlingen.

Nye projekter i CIMT i 2021

I CIMT er det lykkedes at igangsætte flere nye projekter i 2021:

 • SAFE (System to Avoid Fall Events)
  Projektet vil afprøve et alarmsystem med en varmefølsom sensor monteret over patientens seng, som sammen med en AI-algoritme kan holde øje med patientens position i sengen i forhold til sengekanten. Ved fare for fald sender systemet alarmer og notifikationer til personalet via en app, så personalet hurtigt kan reagere og dermed proaktivt forhindre fald.
  Projektet forventes afsluttet i april 2022.
 • Careturner
  Formålet med projektet er at vurdere, om den mobile sengebund Careturner kan hjælpe med at forebygge tryksår ved indlagte patienter.
 • Evaluering af implementering af EPJ-systemer
  Projektets mål er at analysere betydningen af forskelle i ledelse for resultaterne af implementeringen af nye systemer til elektroniske patientjournaler i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 
  Projektet forventes afsluttet i sommeren 2024.

Publikationer i CIMT i 2021

I 2021 registrerede Syddansk Universitet (SDU) 70 publikationer udgået fra CIMT. Det er det næsthøjeste antal i CIMT's levetid og en markant stigning i forhold til sidste år.

Publikationer 2021

Den fulde liste over publikationer kan ses nedenfor eller på SDU's hjemmeside.

 1. A comparison study between metropolitan and rural hospital-based telehealth activity to inform adoption and expansion
  Banbury, A., Smith, A. C., Mehrotra, A., Page, M. & Caffery, L. J., 26. mar. 2021, (E-pub ahead of print) I: Journal of Telemedicine and Telecare.
 2. Adverse events as transitional markers - Using liminality to understand experiences of second victims
  Schrøder, K.Janssens, A. & Assing Hvidt, E., jan. 2021, I: Social Science & Medicine. 268, 113598.

 3. A Multicenter Randomized Controlled Trial comparing [18F]PSMA-1007-PET/CT with Conventional Imaging in Primary Staging of Prostate Cancer: PRISMA-PET
  Buch-Olsen, K. M.Vilstrup, M. H.Hess, S., Sørensen Madsen, S., Holdgaard, P. C., Dam, J. H., Hansen, S.Poulsen, M. H. & Hildebrandt, M. G., 20. okt. 2021.
  Konferencebidrag: poster

 4. A Multicenter Randomized Controlled Trial comparing [18F]PSMA-1007-PET/CT with Conventional Imaging in Primary Staging of Prostate Cancer (Vinder af posterprisen): PRISMA-PET
  Buch-Olsen, K. M.Vilstrup, M. H.Hansen, S.Hess, S., Holdgaard, P. C., Poulsen, M. H., Dam, J. H., Sørensen Madsen, S. & Hildebrandt, M. G., 10. sep. 2021.
  Konferenceabstrakt til konference 

 5. An overview of the effect of telehealth on mortality: A systematic review of meta-analyses
  Snoswell, C. L., Stringer, H., Taylor, M. L., Caffery, L. J. & Smith, A. C., 29. jun. 2021, (E-pub ahead of print) I: Journal of Telemedicine and Telecare.

 6. A qualitative study on nurses experiences with entrepeneurship in a clinical and cutural nursing setting
  Jacobsen, L., Quistgaard, L., Trettin, B. & Rothmann, M. J., 2021, (Afsendt) I: Journal of Advanced Nursing.
 7. Australian and Danish nurses' and midwives' wellbeing during COVID-19: a comparison study
  Holton, S., Wynter, K., Rothmann, M. J.Skjoeth, M. M., Considine, J., Street, M., Hutchinson, A., Khaw, D., Hutchinson, A. M., Ockerby, C., Crowe, S., Trueman, M., Sweeney, S., Bruce, S. & Rasmussen, B., 30. okt. 2021, (E-pub ahead of print) I: Collegian.

 8. Barriers to a healthy postpartum lifestyle and the possibilities of an information technology-based intervention: A qualitative study
  Christiansen, P. K., Skjøth, M. M., Lorenzen, L. E., Draborg, E., Vinter, C. A., Kjær, T.Rothmann, M. J., jul. 2021, I:  98, 102994.

 9. Benefits and harms of implementing [18F]FDG-PET/CT for diagnosing recurrent breast cancer: a prospective clinical study
  Vogsen, M.Jensen, J. D.Gerke, O., Jylling, A. M. B., Asmussen, J. T., Christensen, I. Y., Braad, P-E., Thye-Rønn, P., Søe, K. L., Ewertz, M. & Hildebrandt, M. G., 22. sep. 2021, I: EJNMMI Research.11, 11 s., 93.

 10. Clinical Impact of FDG-PET/CT Compared with CE-CT in Response Monitoring of Metastatic Breast Cancer
  Naghavi-Behzad, M., Oltmann, H. R., Alamdari, T. A., Bülow, J. L., Ljungstrøm, L., Braad, P-E.Asmussen, J. T.Vogsen, M., Kodahl, A. R., Gerke, O.Hildebrandt, M. G., 13. aug. 2021, I: Cancers . 13, 16, 13 s., 4080.

 11. Comparison Between Isometric and Concentric Motor Fatigability in Persons With Multiple Sclerosis and Healthy Controls – exploring central and peripheral contributions of motor fatigability
  Gaemelke, T., Riemenschneider, M., Dalgas, U., Kjølhede, T., Rasmussen, C., Stenager, E., Overgaard, K. & Hvid, L. G., jul. 2021, I: Neurorehabilitation and Neural Repair.35, 7, s. 644-653

 12. Concerns about transmission, changed services and place of birth in the early COVID-19 pandemic: a national survey among Danish pregnant women. The COVIDPregDK study
  Schrøder, K.Stokholm, L.Rubin, K. H.Jørgensen, J. S.Nøhr, E. A.Petersen, L. K.Bliddal, M., sep. 2021, I: B M C Pregnancy and Childbirth. 21, 664

 13. Conscious coupling: loss of public promises of a life-long bond? An exploration of authenticity and autonomy in commitment processes across contemporary long-term relationship forms
  Blake, S. & Janssens, A., nov. 2021, I: Families, Relationships and Societies.10, 3, s. 395-412

 14. Cost Analysis of a Dedicated Outpatient Clinic in Patients With Newly Diagnosed Atrial Fibrillation
  Thrysoee, L.Kidholm, K.Rasmussen, M. K.Brandes, A., 2021, I: The Journal of Cardiovascular Nursing. 36, 4, s. E29-E37

 15. Development of an internet-delivered program and platform for the treatment of depression and anxiety in patients with ischemic heart disease in eMindYourHeart
  Schmidt, T.Kok, R.Andersen, C. M., Skovbakke, S. J., Ahm, R.Wiil, U. K., Frostholm, L. & Pedersen, S. S., 2. jun. 2021, I: Informatics for Health and Social Care.46, 2, s. 178-191

 16. Development of an mHealth App for Patients With Psoriasis Undergoing Biological Treatment: Participatory Design Study
  Trettin, B., Danbjørg, D. B., Andersen, F., Feldman, S. & Agerskov, H., maj 2021, I: JMIR Dermatology.4, 1, s. e26673 11 s.

 17. Diagnosis of bone metastases in breast cancer: Lesion-based sensitivity of dual-time-point FDG-PET/CT compared to low-dose CT and bone scintigraphy
  Hansen, J. A., Naghavi-Behzad, M.Gerke, O.Baun, C., Falch, K., Duvnjak, S., Alavi, A., Høilund-Carlsen, P. F.Hildebrandt, M. G., nov. 2021, I: PLOS ONE. 16, 11, 12 s., e0260066.

 18. Diagnostic accuracy of capsule endoscopy compared with colonoscopy for polyp detection: systematic review and meta-analyses
  Kjølhede, T., Ølholm, A. M., Kaalby, L.Kidholm, K.Qvist, N.Baatrup, G., jul. 2021, I:  53, 7, s. 713-721

 19. Economic evaluations of videoconference and telephone consultations in primary care: A systematic review
  De Guzman, K. R., Snoswell, C. L., Caffery, L. J. & Smith, A. C., 2021, (E-pub ahead of print) I: Journal of Telemedicine and Telecare.

 20. Editorial Appointments, JTT Statistics and Acknowledgements
  Smith, A. C., apr. 2021, I: Journal of Telemedicine and Telecare.27, 3, s. 133-136

 21. Effectiveness of tailored implementation of eHealth services to improve treatment of mental disorders
  Skjøth, M. M., Craggs, M. A., Rothmann, M. J., Danbjørg, D. B., Finch, T. & Vis, C., nov. 2021.
  Konferenceabstrakt til konference 

 22. Employment Status and Health Literacy in Denmark: A Population-Based Study
  Svendsen, I. W., Damgaard, M. B., Bak, C. K., Boggild, H., Torp-Pedersen, C., Svendsen, M. T. & Berg-Beckhoff, G., mar. 2021, I: International journal of public health.66, 8 s., 598083.

 23. Enhancing a community palliative care service with telehealth leads to efficiency gains and improves job satisfaction
  Haydon, H. M., Snoswell, C. L., Thomas, E. E., Broadbent, A., Caffery, L. J., Brydon, J. A. & Smith, A. C., dec. 2021, I: Journal of Telemedicine and Telecare.27, 10, s. 625-630

 24. Entrepreneurship and nurse entrepreneurs lead the way to the development of nurses’ role and professional identity in clinical practice: A qualitative study
  Jakobsen, L., Wacher Qvistgaard, L., Trettin, B.Juel Rothmann, M., okt. 2021, I: Journal of Advanced Nursing. 77, 10, s. 4142-4155

 25. Factors influencing the effectiveness of remote patient monitoring interventions: A realist review
  Thomas, E. E., Taylor, M. L., Banbury, A., Snoswell, C. L., Haydon, H. M., Gallegos Rejas, V. M., Smith, A. C. & Caffery, L. J., 25. aug. 2021, I: BMJ Open.11, 8, 9 s., e051844.

 26. FDG-PET/CT for response monitoring in metastatic breast cancer: The feasibility and benefits of applying PERCIST
  Vogsen, M., Bülow, J. L., Ljungstrøm, L., Oltmann, H. R., Alamdari, T. A., Naghavi-Behzad, M.Braad, P-E.Gerke, O.Hildebrandt, M. G., 19. apr. 2021, I:  11, 4, 13 s., 723.

 27. FDG-PET/CT in high-risk primary breast cancer: a prospective study of stage migration and clinical impact
  Vogsen, M.Jensen, J. D., Christensen, I. Y., Gerke, O., Jylling, A. M. B., Larsen, L. B.Braad, P-E., Søe, K. L., Bille, C., Ewertz, M. & Hildebrandt, M. G., jan. 2021, I: Breast Cancer Research and Treatment.185, 1, s. 145-153

 28. FDG-PET/CT in metastatic breast cancer - Accuracy, clinical impact, and response monitoring
  Vogsen, M., 29. okt. 2021, Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  Ph.d.-afhandling

 29. From FIGO-2009 to FIGO-2018 in women with early-stage cervical cancer; Does the revised staging reflect risk groups?
  Sponholtz, S. E., Mogensen, O., Hildebrandt, M. G.Schledermann, D., Parner, E., Markauskas, A., Frøding, L. P., Fuglsang, K., Holm, J., Bjørnholt, S. M. & Jensen, P. T., nov. 2021, I: Gynecologic Oncology.163, 2, s. 281-288

 30. Health care professionals' experiences with the use of video consultation: Qualitative study
  Christensen, N. P., Skou, K. E. & Danbjørg, D. B., jul. 2021, I: JMIR Formative Research.5, 7, 10 s., e27094.

 31. How to ensure nursing skills across different organizational setting in a large hospital
  Lillevang, A. S., Vestring, L. & Rothmann, M. J., 2021.
  Konferenceabstrakt til konference 

 32. Hybrid PET/MRI in non-small cell lung cancer (NSCLC) and lung nodules—a literature review
  Dahlsgaard-Wallenius, S. E., Hildebrandt, M. G., Johansen, A., Vilstrup, M. H.Petersen, H.Gerke, O.Høilund-Carlsen, P. F., Morsing, A. & Andersen, T. L., feb. 2021, I: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.48, 2, s. 584-591

 33. ICN Congress 2021 – Nursing Around the World, 2 – 4 November 2021
  Skjøth, M. M., Krogh, M-L., Petersen Fallesen, J.Rosenbek Minet, L.Knudsen, T.Kjeldsen, J., nov. 2021.
  Konferenceabstrakt til konference 

 34. Improving clinical utility of GAD65 autoantibodies by electrochemiluminescence assay and clinical phenotype when identifying autoimmune adult-onset diabetes
  Gu, Y., Jia, X., Vartak, T., Miao, D., Dong, F., Jerram, S. T., Rewers, M., Ferrara, A., Lawrence, J. M., Yu, L., Leslie, R. D., Action LADA consortium and the Diabetes in Young Adults (DiYA) Study Group, Beck-Nielsen, H.Yderstræde, K. B., sep. 2021, I:  64, 9, s. 2052-2060

 35. Improving management of psoriasis patients receiving biological treatment: A qualitative approach
  Trettin, B., Feldman, S., Andersen, F., Danbjørg, D. B. & Agerskov, H., maj 2021, I: Nursing Open.8, 3, s. 1283-1291

 36. Increased spontaneous CCL2 (MCP‐1) and CCL5 (RANTES) secretion in vitro in LADA compared to type 1 diabetes and type 2 diabetes: Action LADA 14
  Ooms, M., Strom, A., Strassburger, K., Menart, B., Leslie, R. D., Schloot, N. & Yderstræde, K. B., okt. 2021, I: Diabetes - Metabolism: Research and Reviews (Print Edition).37, 7, 9 s., e3431.

 37. Low-Intensity Shockwave Therapy (LI-ESWT) in Diabetic Kidney Disease: Results from an Open-Label Interventional Clinical Trial
  Skov-Jeppesen, S. M., Yderstræde, K. B.Jensen, B. L.Bistrup, C., Hanna, M. & Lund, L., 13. jul. 2021, I: International Journal of Nephrology and Renovascular Disease.14, s. 255-266

 38. Machine learning techniques for mortality prediction in emergency departments: a systematic review
  Naemi, A.Schmidt, T., Mansourvar, M., Naghavi-Behzad, M.Ebrahimi, A.Wiil, U. K., nov. 2021, I: BMJ Open. 11, 11, 10 s., e052663.

 39. Nothing about me without me
  Jeppesen, M. N., Lund, A.Rothmann, M. J.Clemensen, J., 2021.
  Konferenceabstrakt til konference 

 40. Nurses' experiences of caring for and managing hospitalized patients with schizophrenia and diabetes—An interpretative phenomenological analysis
  Mikkelsen, T. J., Jensen, M. G., Danbjørg, D. B. & Rothmann, M. J., 8. apr. 2021, (E-pub ahead of print) I: Perspectives in Psychiatric Care.

 41. Optimising specialist geriatric medicine services by telehealth
  Haydon, H. M., Caffery, L. J., Snoswell, C. L., Thomas, E. E., Taylor, M., Budge, M., Probert, J. & Smith, A. C., dec. 2021, I: Journal of Telemedicine and Telecare.27, 10, s. 674-679

 42. Partnerships within coproduced health research - a rapid review protocol
  Karlsson, A. W., Kragh-Sørensen, A., Rothmann, M. J., Ketelaar, M. & Janssens, A., 25. nov. 2021, Open Science Framework.

 43. Patient preferences for specialist outpatient video consultations: A discrete choice experiment
  Snoswell, C. L., Smith, A. C., Page, M. & Caffery, L. J., 18. jun. 2021, (E-pub ahead of print) I: Journal of Telemedicine and Telecare.

 44. Patients’ and Relatives’ Preferences for a Palliative/Oncology Day Ward and Out-of-Hours Telemedicine: An Interpretive Description
  Bauer, E. H.Schultz, A. N. Ø., Brink, A., Jørgensen, L. O. & Bollig, G., 18. jun. 2021, I: 9, 6, 16 s., 758.

 45. Prediction of Length of Stay Using Vital Signs at the Admission Time in Emergency Departments
  Naemi, A.Schmidt, T., Mansourvar, M., Ebrahimi, A.Wiil, U. K., 2021, Innovation in Medicine and Healthcare: Proceedings of 9th KES-InMed 2021. Chen, Y-W., Tanaka, S., Howlett, R. J. & Jain, L. C. (red.). Springer, s. 143-153 (Smart Innovation, Systems and Technologies, Bind 242).
  Konferencebidrag i proceedings 

 46. Prevention of AcuTe admIssioN algorithm (PATINA): study protocol of a stepped wedge randomized controlled trial
  Fournaise, A.Lauridsen, J. T., Bech, M., Wiil, U. K.Rasmussen, J. B.Kidholm, K., Espersen, K. & Andersen-Ranberg, K., 27. feb. 2021, I: BMC Geriatrics.21, 1, 146.

 47. Psychosocial impact of COVID-19 on nursing and midwifery staff
  Rothmann, M. J., Rasmussen, B., Holton, S., Wynter, K. & Skjøth, M. M., 2021.
  Konferenceabstrakt til konference 

 48. Psychosocial impact of COVID-19 on nursing and midwifery staff in Denmark: A cross-sectional study
  Rothmann, M. J., Holton, S., Wynter, K., Rasmussen, B. & Skjøth, M. M., 2021, I: Journal of Advanced Nursing.

 49. Public-health risks from tea drinking: Fluoride exposure
  Krishnankutty, N., Storgaard Jensen, T., Kjær, J., Jørgensen, J. S.Nielsen, F.Grandjean, P., 8. feb. 2021, (E-pub ahead of print) I: Scandinavian Journal of Public Health.

 50. Reflections on Joint and Individual interviews with Couples: A Multi-level Interview Mode
  Blake, S., Janssens, A., Ewing, J. & Barlow, A., 2021, I: International Journal of Qualitative Methods.20, 11 s.

 51. Role of Education Settings in Transition from Child to Adult Health Services for Young People with ADHD
  Benham-Clarke, S., Ford, T., Mitchell, S. B., Price, A., Newlove-Delgado, T., Blake, S., Eke, H., Moore, D. A., Russell, A. E. & Janssens, A., 20. sep. 2021, I: Emotional and Behavioural Difficulties.26, 4, s. 341-358

 52. Safety and feasibility of an intensive epilepsy nurse-based treatment course
  Hansen, O. A., Harboe, L., Døssing, M. K., Kjeldsen, M. J.Beier, C. P., mar. 2021, I:  86, s. 35-40

 53. Sentinel lymph node mapping in early-stage cervical cancer – A national prospective multicenter study (SENTIREC trial)
  Sponholtz, S. E., Mogensen, O., Hildebrandt, M. G.Schledermann, D., Parner, E., Markauskas, A., Frøding, L. P., Fuglsang, K., Vilstrup, M. H., Bjørnholt, S. M. & Jensen, P. T., sep. 2021, I: Gynecologic Oncology.162, 3, s. 546-554

 54. Sentinel node mapping with robotic assisted NIR fluorescent imaging and ICG in women with cervical cancer: SENTIREC CERVIX
  Haugaard, S. S., 13. dec. 2021, Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 215 s.
  Ph.d.-afhandling

 55. Specialist consultation activity and costs in Australia: Before and after the introduction of COVID-19 telehealth funding
  De Guzman, K. R., Caffery, L. J., Smith, A. C. & Snoswell, C. L., dec. 2021, I: Journal of Telemedicine and Telecare.27, 10, s. 609-614

 56. Suicidality in family caregivers of people with long-term illnesses and disabilities: A scoping review
  O’Dwyer, S. T., Janssens, A., Sansom, A., Biddle, L., Mars, B., Slater, T., Moran, P., Stallard, P., Melluish, J., Reakes, L., Walker, A., Andrewartha, C. & Hastings, R. P., okt. 2021, I: Comprehensive Psychiatry.110, 152261.

 57. Sår relateret til neuropati hos diabetikere
  Yderstræde, K. B.& Kirketerp-Møller, K., 2021, Sår: baggrund, diagnose og behandling. Gottrup, F., Karlsmark, T. & Kirketerp-Møller, K. (red.). 3. udg. København: Munksgård Danmark, s. 245-268
  Kapitel i bog 

 58. Teledermatological solution to improve patient management in psoriasis: a participatory design study
  Trettin, B., 18. nov. 2021, Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 178 s.
  Ph.d.-afhandling

 59. Telemedicine: Niche or mainstream? A bibliometric analysis and review of the output of highly ranked clinical journals
  Edirippulige, S., Senanayake, B., Fatehi, F., Hansen, J., Bambling, M., Smith, A. C. & Armfield, N. R., 28. sep. 2021, (E-pub ahead of print) I: Journal of Telemedicine and Telecare.

 60. The clinical effectiveness of telehealth: A systematic review of meta-analyses from 2010 to 2019
  Snoswell, C. L., Chelberg, G., De Guzman, K. R., Haydon, H. H., Thomas, E. E., Caffery, L. J. & Smith, A. C., 29. jun. 2021, (E-pub ahead of print) I: Journal of Telemedicine and Telecare.

 61. The gap between women's needs when diagnosed with asymptomatic osteoporosis and what is provided by the healthcare system: A qualitative study
  Jakobsen, P. R., Hermann, A. P., Søndergaard, J.Wiil, U. K.Myhre Jensen, C.Clemensen, J., mar. 2021, I: Chronic Illness. 17, 1, s. 3-16

 62. The hospital telemedicine TELEMED database: Providing information on evidence-based telemedicine services to hospital managers and healthcare professionals
  Kidholm, K., Svendsen, I. W., Yderstræde, K., Ølholm, A. M., Rayce, K.& Kjølhede, T., jun. 2021, I: Journal of Telemedicine and Telecare. 27, 5, s. 280-287

 63. The Journey to Solo Motherhood - An explorative study
  Werner, A., Funderskov, K. F., Konge Nielsen, M., Mørkholm, H., Danbjørn, D. B. & Rothmann, M. J., feb. 2021, I: Sexual & Reproductive HealthCare.27, 100586.

 64. The Voice of Parents of Children With a Congenital Anomaly: A EUROlinkCAT Study
  Holm, K. G., Neville, A. J., Pierini, A., Latos Bielenska, A., Jamry-Dziurla, A., Cavero-Carbonell, C., Garne, E.Clemensen, J., 29. nov. 2021, I: Frontiers in Pediatrics. 9, 8 s., 654883.

 65. Through ‘thick and thin’ as long as it is healthy: shared meanings of commitment in long-term couple relationships, whether married or not
  Blake, S. & Janssens, A., 2021, (E-pub ahead of print) I: Journal of Family Studies.

 66. Training Thoracic Ultrasound Skills: A Randomized Controlled Trial of Simulation-Based Training versus Training on Healthy Volunteers
  Pietersen, P. I., Jørgensen, R., Graumann, O., Konge, L., Skaarup, S. H., Lawaetz Schultz, H. H. & Laursen, C. B., feb. 2021, I: 100, 1, s. 34-43

 67. Transformations of practice in online exercise training for patients with COPD led by physiotherapists: a qualitative study
  Rayce, K.Huniche, L.Kidholm, K.Vestbo, J., Pedersen, C. D. & Minet, L. R., 13. maj 2021, (E-pub ahead of print) I: Disability and rehabilitation. 1-10

 68. Using social media for qualitative health research in danish women of reproductive age: Online focus group study on facebook
  Temmesen, C. G., Nielsen, H. S., Andersen, H. L. M., Petersen, K. B. & Clemensen, J., maj 2021, I: JMIR Formative Research.5, 5, 12 s., e24108.

 69. Validation of the Danish version of the Second Victim Experience and Support Tool
  Knudsen, T.Abrahamsen, C.Jørgensen, J. S.Schrøder, K., 16. apr. 2021, (E-pub ahead of print) I: Scandinavian Journal of Public Health.

 70. Video-based eye tracking performance for computer-assisted diagnostic support of diabetic neuropathy
  Avendaño-Valencia, L. D.Yderstræde, K. B. Nadimi, E.Blanes-Vidal, V., apr. 2021, I: Artificial Intelligence in Medicine. 114, 36 s., 102050.

Ph.d.-studerende i CCR, CAI-X og CIMT

Vi er stolte af vores lange række af ph.d.-studerende, som er en uvurderlig kilde til ny viden og bidrager til udviklingen af ny teknologi. De ph.d.-studerende har forskellige specialer og baggrunde, og med hver deres forskningsområder er de med til at præge retningen for fremtidens sundhedsvæsen.

Vi ser en stigende tendens til, at ph.d.-projekterne har tråde i flere centre, hvilket understreger vigtigheden af vores tætte samarbejde centrene imellem og selvfølgelig vigtigheden af specialistkompetencer og netværk inden for både robotteknologi, kunstig intelligens, ny medicinsk teknologi, evaluering m.m.

Nedenfor ses de nuværende ph.d.-studerende med tilknytning til CCR, CAI-X og/ eller CIMT:

Forsker

Titel på studie

Forventes afsluttet

Pernille Kjærgaard ChristiansenMom-IT: An innovative IT-solution for maternal weight loss after birth2022
Camilla Gry TemmesenFå de børn du ønsker, mens du kan – Kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og overvejelser om timing af moderskabet2022
Amin NaemiPredictive Models for Identifying Deterioration in Acutely Admitted Patients2022
Nanna KastrupOmkostningseffektivitet af AI til øget patientinddragelse2022
Mohammad Naghavi-BehzadResponse Monitoring of Metastatic Breast Cancer in Different Molecular Subtypes 
Janni Petersen FallesenApp til patienter med tarmsygdom2023
Lene LehmkuhlTO:MOVE – ICU. Optimering af mobilisering hos mekanisk ventilerede intensivpatienter2023
Jonas BojsenFAST-MRI: AI-optimeret MR-scanning til akut slagtilfælde2023
Tanja Juhl MikkelsenForbedret diabetesomsorg til patienter med type 2 diabetes og skizofreni2023
Christina ØstervangForbedring af korte patientforløb i akutmodtagelsen2023
Minne Line Nedergaard MikkelsenEvaluering af indførelsen af digital patologi2023
Anders Nikolai Ørsted SchultzAmbulant besøg via video for patienter med diabetes2023
Mette Skovsbøl SørensenEvaluering af EPJ-Syd2024
Helle PoulsenFælles dagsorden til stuegang2024
Ole Abildgaard HansenFra ung til voksen med epilepsi2024
Lena Skovgård PetersenHjemmebehandling af spasticitet med baklofenpumper2024
Camilla Littau NielsenMental sundhed hos forældre til børn med kræft2024
Marianne Dyrby LorenzenStøtte til patienten efter udskrivelse fra rygoperation2024
Anne Wettergren KarlssonForskning i samskabelse mellem forsker, patienter og pårørende2024
Rasmus Søgaard HansenAI til at diagnosticere kræft ved blod i urinen2024
Elle Christine LüchauImplementering af videokonsultationer i almen praksis2024
Maja Kjær RasmussenSundhedsøkonomisk evaluering af pandemihåndtering2024
Maria Monberg FeenstraPRO-data til endometriose2024
Natassia Kamilla JuulTeknologi til patienter med kronisk hjertesvigt2025
Eithne Hayes BauerUdvikling af model for tele-palliation2026

 

Afsluttede ph.d.-projekter

I 2021 forsvarede to ph.d.-studerende med forbindelse til CIMT deres ph.d.-afhandlinger. 

Bettina Trettin har færdiggjort sin ph.d. om telemedicin til psoriasis.

Tine Vestergaard har færdiggjort sin ph.d. om teledermoskopi i almen praksis.

Stort tillykke til jer begge!

Den fulde liste over igangværende og afsluttede ph.d.-studerende med tilknytning til CIMT kan findes her. CCR og CAI-X har ikke en samlet liste.

Et kig i krystalkuglen

Ved udgivelsen af denne rapport er vi allerede godt i gang med 2022, og vi ser ind i et år med stærkt fokus på samarbejde og snitflader på tværs af CCR, CAI-X og CIMT.

En del af de igangværende forsknings- innovations- og evalueringsprojekter har et ben i flere centre, og vi forudser, at den tendens bliver mere udtalt i fremtiden. At forskere, sundhedspersonale, teknikere, virksomheder m.fl. nemt kan få hjælp til projekter, der både involverer medicinsk teknologi, robotteknologi, kunstig intelligens og evaluering er en af styrkerne ved vores tre centre og den tætte forbindelse mellem dem.

I centrene har vi forskellige målsætninger og fokusområder for 2022, men vi arbejder alle mod en fælles dagsorden om at forberede Odense Universitetshospital til flytningen til det nye hospital, når det står færdigt samt at imødegå fremtidens udfordringer med flere ældre patienter, flere patienter, der lever længere med kroniske sygdomme og færre hænder hos det sundhedsfaglige personale.

Desuden vil klimaudfordringerne som i resten af samfundet også præge innovation og forskning i sundhedsvæsenet.

Vi ser frem til et spændende år 2022 med endnu flere gode samarbejder.

 

Logoer