↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

Telemedicinsk værksted

Region Syddanmark besluttede i 2010 at etablere et telemedicinsk og teknologisk værksted for Region Syddanmark. Det fremgår af forudsætningerne herfor, at ”Svendborg Sygehus kan være Region Syddanmarks værksted for afprøvning af nye telemedicinske løsninger og innovationsløsninger i bred forstand inden for det teknologiske område. Udviklingen af Svendborg Sygehus profil på dette område forventes at tage afsæt i dette værksted”. Telemedicinsk værksted samarbejder med CIMT.

Formål

Formålet med det telemedicinske værksted er at afprøve, evaluere og implementere telemedicinske tilbud til patienter, sundhedsfagligt personale, borgere og samarbejdspartnere.

Igangværende projekter i regi af telemedicinsk værksted

Effekt af synkrone telemedicinske sygeplejerske videokonsultationer med udskrevne patienter med levercirrhose (skrumpelever)

Formålet er at undersøge effekten af telemedicinske sygeplejekonsultationer mellem sygeplejerske på hospitalet og 30 patienter med levercirrhose i eget hjem.

Undersøgelsen er et feasibility studie, som foretages i samarbejde mellem forskningssygeplejerske på medicinsk afdeling M, og ledere, sygeplejersker, patienter og familier tilknyttet Mavetarm Medicinsk Ambulatorium, medicinsk afdeling M, OUH, Svendborg Sygehus, enheden Nyborg.

Studiet tilrettelægges i efterår/vinter 2015, og dataindsamling foretages i 2016. Analyse og publicering i internationalt peer review tidsskrift forventes i 2017. Præsentation ved konferencer nationalt og internationalt forventes fra 2017-2018.

Undersøges ved:

  • De økonomiske gevinster opgøres på grundlag af en evaluering af de ændrede omkostninger og besparelser projektet opnår både i selve afprøvningsprojektet (implementeringen) og efter afprøvningsprojektet (i drift). Det forventes på grundlag af de foreløbige erfaringer at gevinsterne vil ses i form af at patienter sparer transport til hospitalet, og at antallet og/eller varighed af (gen)indlæggelser reduceres. Dette vil medføre både en driftsøkonomisk og samfundsøkonomisk besparelse.
  • Livskvalitet for patienterne. Projektet sigter mod at undgå unødige og uhensigtsmæssige indlæggelser for en af de svageste patientgrupper i samfundet, samt at støtte patienterne i behandling, pleje og livsstilsændringer, herunder alkoholabstinens
  • Det forventes at patienterne opnår øget empowerment, som vist i andre telemedicinske projekter. Patienterne forventes at få øget viden, og tage ansvar for eget liv, behandling og pleje
  • Øget kvalitet i behandlingen. Projektet siger mod, at patienterne opnår mere kontinuerlig behandling og dermed større sandsynlighed for ikke at få tilbagefald. Fysisk fremmøde på ambulatoriet er meget ressourcekrævende for denne type af patienter og dermed er der større sandsynlighed for at de ikke møder op. Dette bidrager endvidere til første ikke-økonomiske gevinst om forøget livskvalitet
  • En væsentlig gevinst ved at undgå indlæggelser samt sikre øget kontinuitet i behandlingen er at pårørende ikke påvirkes i lige så høj grad i deres dagligdag. Det forventes at den øgede kontinuitet vil skabe øget tryghed hos de pårørende som så kan holde fokus på eget liv                           
  • Øget inddragelse af kommunerne i behandlingen og derved deling af viden og kompetencer på tværs af sektorer.  

Der laves en kvantitativ undersøgelse ud fra registerdata, hvor outcome er genindlæggelser og mortalitet. Desuden foretages en cost effektive analyse af sundhedsøkonomiske data. Livskvalitet undersøges med EQ-5D. Der gennemføres en kvalitativ postfænomenologisk analyse af individuelle semistrukturerede interview vedrørende patienters, pårørendes og sygeplejerskers oplevelse af telekonsultationerne og teknologiens påvirkning af relationen mellem deltagerne. Semistrukturerede interview med fokus på organisatoriske aspekter foretages med ledere

 

Samtalestøtte ved afasi. Implementering af ”Supported Conversation for Adults with Aphasia” (SCA-metoden) med sundhedsteknologisk understøttelse efter udskrivelse

Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) synes at være en metode der kan imødegå kommunikative udfordringer imellem den afasiramte, dennes familie og personalet. SCA er en metode, hvis fokus primært er at hjælpe omgivelserne med at blive bedre til at kommunikere med mennesker med afasi.

Formålet er at undersøge om sundhedsteknologi i form af en app kan understøtte brugen af SCA metoden hos afasiramte efter udskrivelse.

  • Fra efteråret 2015 til første kvartal 2016 udvikles en app i samarbejde med brugergruppe (aktionsforskning) bestående af Innovationskonsulent (afdelingen for Digital Innovation, Kvalitet, Forskning og uddannelse OUH), patienter og deres familie, logopæd, sygeplejersker, social-og sundhedsassistent, læge, fysioterapeut og ergoterapeut
  • App afprøves af brugerne
  • Efter afprøvning interviewes brugergruppen med henblik på funktionalitet og evt. justering af App

Publiceres i internationalt peer review tidsskrift og præsenteres ved konferencer nationalt og internationalt 2016-2017

 

Hvordan opleves Familiefokuserede sygeplejesamtaler foretaget som telemedicinske sygeplejerske videokonsultation.

Formålet er at undersøge, hvordan telemedicinske familiefokuserede sygeplejesamtaler kan gennemføres og opleves af deltagerne. Undersøgelsen laves i samarbejde med sygeplejersker og patienter tilknyttet Telemedicinsk lungeambulatorie, OUH, Svendborg Sygehus og sygeplejersker og patienter med levercirrhose tilknyttet Mavetarm Medicinsk Ambulatorium, OUH, Svendborg Sygehus, enheden Nyborg

Sygeplejersker, patienter og familier der deltager i samtalerne interviewes i efteråret 2017. Interview analyseres og publiceres i internationalt peer review tidsskrift og præsenteres ved konferencer nationalt og internationalt 2018.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/telemedicinsk-vaerksted/