↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

Patientkufferten

Patientkufferten – også kendt som KOL-kufferten – er en telemedicinsk løsning udviklet og idriftsat på OUH i samarbejde med firmaet WEII Telecare (tidligere Medisat og TREFOR Telecare).
Patientkufferten giver patienter adgang til at tale med hospitalspersonale via video. Derudover kan relevante medicinske apparater tilsluttes kufferten, så behandling og monitorering kan foretages i hjemmet, og data sendes direkte ind til sundhedspersonalet på hospitalet, som kan vurdere, rådgive og tage beslutning om behandlingsforløb.

Fra 2012-2016 var Patientkufferten i drift på OUHs Lungemedicinsk Afdeling J, hvor et team af specialiserede ‘TeleKOL-sygeplejersker’ udførte daglige hjemmeopkald til lungepatienter indlagt i eget hjem. I forbindelse med et udbud på teknologien til telemedicin-løsningen i 2016, blev patientkufferten imidlertid udfaset, men benyttes stadig til andre områder, bl.a. hjertepatienter og leversvigtpatienter. Patientkufferten blev oprindelig udviklet og pilottestet fra 2007 til 2009, som en del af EU-projektet Better Breathing.

Hjemmeindlæggelser for KOL-patienter på OUH leveres i dag af KMD, som vandt udbuddet i 2016.

KOL-kufferten – telemedicinske hjemmeindlæggelser for KOL-patienter

Betegnelsen “KOL-kufferten” bruges om telemedicinsk opfølgning af udskrevne KOL-patienter via Patientkufferten, som var i drift på OUH fra 2012-2016. Det telemedicinske tilbud findes stadig, men teknologien er blevet udskiftet, da KMD vandt et udbud i 2016.
Patienterne får installeret en telemedicinsk teknologi i deres hjem efter udskrivelse, således at de kan kommunikere med en sygeplejerske hjemmefra. I den første uge efter udskrivelse foretager sygeplejersken et dagligt videoopkald til patienten, hvor der måles iltmætning i blodet samt lungefunktion via de medfølgende måleapparater. Data fra målingerne sendes direkte til sygeplejersken på hospitalet. Således tjekkes patientens tilstand dagligt, og evt. forværringer kan som regel håndteres inden de bliver alvorlige og medfører en indlæggelse.
OUH har lavet et ph.d.-studie over KOL-kuffertens effekt på antallet af genindlæggelser, og dette ph.d.-studie indgår som en del af OUHs bidrag til det store tvær-europæiske projekt Renewing Health.
Klik her for at læse mere.


Telemedicinsk rehabilitering for KOL-patienter

Patientkufferten har også i en årrække indgået i et rehabiliteringstilbud, hvor man gennemfører rehabiliterende træning med KOL-patienter via kufferten, for den patientgruppe, som er så svage, at de ikke kan møde op til træning på hospitalet. Også her er teknologien blevet blevet udskiftet med KMDs løsningen i 2016, i forbindelse med et udbud på ydelsen.
Læs mere her

 

Patientkufferten til hjertesvigtpatienter

På OUH Svendborg Sygehus, har man også tidligere testet patientkufferten til brug ved hjertesvigtpatienter, hvilket du kan se mere om i denne korte video fra EWII Telecare (tidligere Medisat og TREFOR Telecare):

Patientkuffert til leversvigtpatienter

Patienter diagnosticeret med levercirrose – bedre kendt som skrumpelever eller leversvigt – har brug for hyppig kontakt med sundhedsvæsenet, da der er tale om en kronisk lidelse, som kræver tæt overvågning. Men desværre er patienternes tilstand ofte så dårlig, at flere ugentlige besøg til hospitalets ambulatorie er meget krævende for dem – og kan betyde en forringelse af deres tilstand. Derfor påbegyndte OUH, Nyborg Sygehus i december 2014 et pilotprojekt med telemedicinske konsultationer til patientgruppen.

Læs mere her.

 

Baby-kuffert? Et pilotprojekt

I efteråret 2012 gennemførte barselsklinikken Vuggen på OUH et pilotprojekt, hvor barselspatienter blev tilbudt en såkaldt Baby-kuffert, for at afprøve, om mulighed for videokontakt efter ambulante fødsler kan give forældrene større tryghed og om det vil kunne erstatte den nuværende telefonkontakt eller et ambulant besøg i Barselsklinikken. Kufferten muliggør at hospitalspersonalet kan følge amning og baby direkte på skærmen, selvom barn og forældre er blevet udskrevet fra hospitalet.
Pilotprojektet indgik i Patient@Home-projektet.

Afprøvningen af “Baby-Kufferten” på OUH fandt sted blandt indlagte familier på Vuggen i december 2012; i alt 21 barselsfamilier i en periode på 8 uger. Resultaterne fra det gennemførte pilotstudie viste, at der er tale om et forholdsvist udgiftskrævende tilbud, som ikke synes at have økonomiske eller helbredsmæssige gevinster ud over øget tryghed hos familierne, da de kun benyttede muligheden for videoopkald i meget begrænset omfang, og da antallet af ambulante besøg ikke så ud til at falde. Der vil derfor skulle foretages en del ændringer i det organisatoriske set-up og udvælgelsen af relevante modtagere af tilbuddet, for at det vil være en hensigtsmæssig løsning at idriftsætte.
Læs mere i rapporten fra pilotprojektet “Rapport – Baby-kuffert pilotforsøg” og på jordemoderforeningens hjemmeside.

I dag er der udviklet et nyt tilbud til de nybagte forældre; Mit Forløb-app’en, som giver støtte, vejledning og gode kommunikationsmuligheder for de nybagte forældre. Se en kort video om udvikling af app’en her.

 

Europæisk studie med fokus på investering i IT til aktiv aldring

EU-kommissionen og Teknologisk Institut har gennemført et studie omkring forretnings- og financieringsmodeller for implementering af IT-løsninger til sund og aktiv aldring. Studiet inkluderede 20 detaljerede cases fra succesfuldt implementerede løsninger til understøttelse af aktiv og selvstændig aldring i europæiske lande, og blandt disse var KOL-kufferten fra Region Syddanmark. Studiet har vist, at det godt kan betale sig at investere i denne type løsninger, og at det fører til mange både økonomiske og organisatoriske fordele.
Studiet kan læses på EU kommissionens hjemmeside.

 

 

Kontaktperson OUH
Claus Duedal Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 2115 3578
Mail: claus.duedal.pedersen@rsyd.dk

Kontaktperson hos EWII Telecare (tidligere Medisat og TREFOR Telecare)
Carsten Hansen
Tlf: +45 2540 6635

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/patientkufferten/